Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Książka naszych marzeń

Rządowy Program wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - Książki naszych marzeń”

 

Podstawa prawna

1.  Art. 90u ust.1 pkt 6 oraz ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (pobierz)

2. Uchwała w sprawie rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” (pobierz)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń (pobierz)


Cel główny i cele szczegółowe programu

Celem głównym programu rządowego jest wsparcie organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów i indywidualnych zainteresowań poprzez promowanie czytelnictwa oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania.

Celami szczegółowymi programu rządowego są:

- wzbogacenie oferty bibliotek szkolnych o atrakcyjne dla uczniów książki o tematyce bliskiej ich współczesnym doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata;

- promowanie czytelnictwa wśród uczniów;

- urozmaicenie realizacji programów nauczania poprzez zapewnienie uczniom atrakcyjnej ofert lekcji bibliotecznych ;

- rozwijanie samorządności uczniowskiej poprzez umożliwienie uczniom wpływania na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej;

- rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz publicznymi bibliotekami pedagogicznymi.

 

Formy realizacji programu rządowego

Program rządowy będzie realizowany przez:

- zakup książek niebędących podręcznikami, zwanych dalej książkami, w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie użyteczne w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;

- popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów- także w okresie ferii letnich i zimowych;

- współpracę bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz publicznymi bibliotekami pedagogicznymi dla lepszej realizacji zadań tych instytucji, miedzy innymi poprzez wspólne organizowanie wydarzeń czytelniczych.

 

Warunkiem udzielenia wsparcia będzie zapewnienie przez organy prowadzące szkoły 20 proc. wkładu własnego na realizację zakupów.

           

Szkołom przyznaje się wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych, w wysokości zależnej od liczby uczniów. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego wynosi:

- dla  szkół liczących do 70 uczniów- 1000 zł

- dla  szkół liczących od 71-170 uczniów- 1300 zł

- dla  szkół liczących więcej niż 170 uczniów- 2170 zł.

W związku z otrzymaniem wsparcia finansowego szkoły będą obowiązane tak zaplanować zakup książek, aby możliwe było optymalne wykorzystanie zasobów biblioteki szkolnej , biblioteki publicznej i publicznej biblioteki pedagogicznej w celu komplementarnego wspierania rozwoju zainteresowań czytelniczych uczniów. Z tego względu wskazane jest konsultowanie przez szkoły planowanych zakupów książek z bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi oraz z udziałem osób korzystających z ich zasobów: uczniów nauczycieli i rodziców.

W terminie określonym w harmonogramie realizacji programu, tj. do 24 czerwca 2015 r., dyrektorzy szkół z własnej inicjatywy albo na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców, rady szkoły lub samorządu uczniowskiego, przekażą do organów prowadzących wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych.

Wnioski dyrektorów szkół zostaną zweryfikowane przez organ prowadzący pod kątem prawidłowości danych w nich zawartych. Następnie organ prowadzący sporządza zbiorczy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, który kieruje do wojewody w terminie do 08 lipca 2015 r.


Wniosek dyrektora szkoły złożony do organu prowadzącego , o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej, powinien zawierać następujące dane dotyczące szkoły (pobierz wzór)

Nazwę i adres szkoły;

Numer REGON szkoły;

Liczbę uczniów;

Zwięzły opis dotyczący aktualnego wyposażenia biblioteki szkolnej;

Kalkulację kosztów zakupu książek;

Wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup książek


Do wniosku, o którym mowa, dyrektor szkoły dołącza opinie rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, dotyczące planowanego zakupu książek.

tworzenie stron webon.pl