Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023 jest udzielana uczniom:

 1. słabowidzącym,
 2. niesłyszącym,
 3. słabosłyszącym,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,
 8. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 9. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) albo orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 poz. 2187).

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana:

1) uczniom, o których mowa w § 3 pkt 1–7, uczęszczającym do:

 • ·         branżowej szkoły I stopnia,
 • ·         branżowej szkoły II stopnia,
 • ·         czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • ·         klas I–IV pięcioletniego technikum,
 • ·         klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,

2) uczniom, o których mowa w § 3 pkt 8 i 9, uczęszczającym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, o których mowa w § 3 pkt 1–7, uczęszczającym do:

 • ·         branżowej szkoły I stopnia,
 • ·         branżowej szkoły II stopnia,
 • ·         klas I–IV pięcioletniego technikum,
 • ·         klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum

 

Kwoty dofinansowania na poszczególne stopnie niepełnosprawności klasują się od 225,00 zł do 445,00 zł.

Tryb ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.


Etapy udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

- Dyrektorzy szkół przyjmują wnioski w terminie ustalonym w przez Burmistrza Nidzicy,
tj. do 6 września 2022 roku.

- Dyrektorzy szkół przekazują do Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy w terminie do 12 września 2022 roku listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy z uwzględnieniem klasy, do której uczeń uczęszcza, rodzajem niepełnosprawności oraz wartością przyznanej pomocy wraz z dowodami zakupu podręczników.

- Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy przygotowuje listy wypłat.

- Wypłata dofinansowania nastąpi w kasie Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy lub na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Dyrektor szkoły zwraca koszty zakupu po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy


Dowody zakupu podręczników:

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców ucznia, prawnego opiekuna ucznia, rodziców zastępczych, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna faktycznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Ponadto w przypadku złożenia oświadczenia o zakupie materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych utrzymuje się konieczność zawarcia w oświadczeniu informacji  o rozliczeniu wydatków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

W przypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów, koszty zakupu są zwracane po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu


Potwierdzenie zakupu powinno zawierać w szczególności:

- imię i nazwisko ucznia;

- nazwę i adres siedziby szkoły;

- klasę , do której uczeń będzie uczęszczał;

- wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

- kwotę zakupu;

- datę zakupu;

- czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu.

Podmiot dokonujący zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których dokonano zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.


Podstawa prawna:

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227) (pobierz)


tworzenie stron webon.pl