Żłobki i kluby dziecięce

Żłobki  lub kluby dziecięce

 

I.      Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2024r. poz. 338) (pobierz)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 72 z późn. zm.); (pobierz)
  3. Uchwała Nr XIV/252/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z dnia 23 stycznia 2012r. , poz. 272); (pobierz)
  4. Uchwała Nr XLVIII/679/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami;       (pobierz)
  5. Ustawa z dnia 17 listopada 2021r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2023r., poz. 883) (pobierz)

 

II.   Zakładanie żłobka lub klubu dziecięcego

Aby założyć żłobek lub klub dziecięcy, należy:

1. Znaleźć lokal spełniający wymogi sanitarno-lokalowe oraz przeciwpożarowe/ dostosować istniejący lokal do obowiązujących wymogów lub wybudować budynek dostosowany do tych wymogów oraz uzyskać potwierdzenie spełniania tych wymogów ;

2.  Znaleźć kadrę spełniającą wymogi wynikające z przepisów;

3.  Zorganizować wyżywienie dla dzieci;

4.  Uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

5.  Opracować statut i regulamin organizacyjny żłobka lub klubu dziecięcego.  

                                                                                                               

 

III. Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego  jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. z 2023r. poz. 221 ze zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanego dalej „rejestrem”.

Rejestr obejmuje placówki świadczące usługi na terenie Gminy Nidzica.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, funkcjonujących na terenie Gminy Nidzica,
prowadzi Burmistrz Nidzicy i publikuje go pod adresem:

 https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow
oraz na stronie bip Urzędu Miejskiego w Nidzicy

Rejestr żłobków i klubów... - Prowadzone rejestry - Urząd Miejski w Nidzicy (nidzica.pl)

 

III. Kto może wystąpić z wnioskiem o rejestrację żłobka/ klubu dziecięcego:

  1. jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
  2. osoby fizyczne;
  3. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

Złożenie wniosku:

- o wpis - formularz RKZ-1;

- o zmianę - formularz RKZ- 2; 

- o wykreślenieformularz RKZ – 3

w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych jest możliwe wyłącznie przez platformę elektroniczną Emp@tia przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

  1. założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany
  2. założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/

 

Wypełniony na portalu Emp@tia wniosek, po wysłaniu go do właściwej gminy (tj. Urząd Miasta Nidzica – województwo warmińsko-mazurskie), trafi na konto danej gminy w Rejestrze Żłobków, gdzie będzie obsłużony przez gminę, która wykorzystując funkcjonalności aplikacji Rejestr Żłobków, może wydać wnioskodawcy odpowiedni dokument w formie elektronicznej potwierdzający wpis, aktualizację lub wykreślenie z Rejestru.

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.

Rada Miejska w Nidzicy w drodze uchwały Nr XIV/252/2012 z dnia 29 grudnia 2011r. określiła opłatę za wpis w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nidzicy nr: 35 1020 3613 0000 6502 0004 7993  z dopiskiem opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub w kasie Urzędu.

Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

Do wniosku o wpis należy dołączyć w formie elektronicznej- obligatoryjne wymogi dla lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy:

a)       dla żłobka:

1)       decyzja komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;

2)       decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy potwierdzająca spełnianie wymagań sanitarno-lokalowych, określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc w żłobku;

 

b)       dla klubu dziecięcego:

1)       decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;

2)       pozytywna opinia Burmistrza Nidzicy, określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc
w klubie dziecięcym;

 

Wydanie decyzji PPSP/PPIS/opinii Burmistrza Nidzicy następuje po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu.
W celu sprawdzenia zgodności danych, o których mowa we wniosku o wpis do rejestru Burmistrz Nidzicy  może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy burmistrz może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych wynikających z tych dokumentów, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.

Po potwierdzeniu spełnienia warunków wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Burmistrz Nidzicy
wydaje zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru.

 

Zmiany w rejestrze

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do wystąpienia do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem:

1)       zmianę danych lub informacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian w przypadku:

a)       nazwy lub imienia/nazwiska oraz siedziby lub adresu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

b)       numeru NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

c)       miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

d)       informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

e)       liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;

f)        informacji, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;

2)       dokonanie zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

- w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia w przypadku

g)       informacji o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;

h)       adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;

i)         liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;

j)        wysokości opłat w żłobku lub klubie dziecięcym;

 

- w terminie 5 dni roboczych liczonych od pierwszego dnia danego miesiąca, według stanu na ostatni dzień poprzedzającego miesiąca w przypadku:

 

k)       dane dotyczące dziecka uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego;

l)         dane dotyczące rodziców dziecka uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego;

m)     numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

n)       informację o dofinansowaniu miejsc opieki ze środków publicznych.

IV. Godziny przyjmowania

W godzinach działania systemu elektronicznego na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/

 

 

V. Nadzór i kontrola nad żłobkami i klubami dziecięcymi:

 

Od momentu wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Nadzór sprawowany będzie na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Uchwałę Nr XLVIII/679/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami. Czynności nadzorcze mogą być również prowadzone poza planem nadzoru. W przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości Burmistrz wykreśla z rejestru żłobek lub klub dziecięcy.

VI. Sprawozdania z zakresu opieki

Podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce są zobowiązane do sporządzania  sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3formularz RKZ – 4.

Złożenie sprawozdania w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych jest możliwe wyłącznie przez platformę elektroniczną Emp@tia przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego w terminie do 31 stycznia roku następnego. Zbiorcze zestawienie sprawozdania przekazuje gmina do 14 lutego roku następnego.

 

VII. Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym 

 

Przepisy dotyczące dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym zostały uregulowane w Rozdziale 8a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Podmioty prowadzące instytucje opieki – inne niż gminy – są zobowiązane do przekazywania informacji poprzez portal PIU Emp@tia, na którym udostępniony jest formularz – RKZ-5, natomiast gminy uzupełniają dane w systemie Rejestr Żłobków.

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Strona skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, a także do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku). Strona internetowa dostępna jest pod adresem www.zlobki.mpips.gov.pl

 

 

VII. INSTRUKCJE REJESTRACJI na Portalu Informacyjno – Usługowym Empatia znajdą Państwo (tutaj)

1.WNIOSKU o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - RKZ -1 

2.INFORMACJI o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych - RKZ- 2

3.WNIOSKU o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych - RKZ – 3

4. SPRAWOZDANIA z działalności żłobków i klubów dziecięcych - RKZ – 4 

5.Formularz RKZ - 5 - INFORMACJA o dzieciach uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego lub znajdujących się pod opieką dziennego opiekuna 

VIII. Dodatkowe informacje (stanowiska) dotyczące  funkcjonowania instytucji opieki znajdują się poniżej:

1.  Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w sprawie sposobu rozliczania dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (pobierz)

2.  Informacja dotycząca zawieszenia w ewidencji żłobków - COVID19 (pobierz)

3. Stanowisko MRiPS ws. wymagania przez instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 zaświadczeń lekarskich o brak przeciwwskazań do przyjęcia dziecka do instytucji opieki (pobierz)

4. Zasady dotyczące Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego oraz dofinansowania do  pobytu dziecka w instytucjach opieki (pobierz)

5. Konta organizacji na portalu PIU Emp@tia, zmiany we wnioskach oraz dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica (pobierz)

tworzenie stron webon.pl