Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Zasiłki losowe

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r., poz. 1915). (pobierz)
  • Uchwała Nr XXVII/352/2020 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nidzica (Dz. Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2020 r., poz. 3206). (pobierz)
  • Zarządzenie Nr 1043/2021 Burmistrza Nidzicy z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych ma terenie Gminy Nidzica. (pobierz):
  • Zarządzenie Nr 1305/2022 Burmistrza Nidzicy z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Nidzica (pobierz)

Zasiłki losowe

1. Zasiłek szkolny, jest jednym ze świadczeń pomocy materialnej przyznawane na wniosek:(wzór wniosku do pobrania):

·         rodziców ucznia albo

·         pełnoletniego ucznia,

·         odpowiednio: dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka
rewalidacyjno - wychowawczego.

2. Osoby uprawnione do otrzymania zasiłku szkolnego

O zasiłek szkolny może ubiegać się uczeń spełniający łącznie poniższe warunki:

1) mieszka na terenie Gminy Nidzica,
2) znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

3.      Forma i termin załatwienia sprawy

W celu przyznania zasiłku szkolnego należy złożyć wniosek do Burmistrza Nidzicy za pośrednictwem Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zasiłek może być przyznawany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty pozwalające ustalić dochód  netto uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku  (pobierz)

W niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja administracyjna.

4. Miejsce załatwienia sprawy

Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy,ul. Kolejowa 5, 13- 100 Nidzica

5. Osoby udzielające informacji

Monika Moszczyńska, Iwona Domurad tel. (89) 625 24 57

tworzenie stron webon.pl