Zasiłki losowe

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r., poz. 2230 ze zm.). (pobierz)
  • Uchwała Nr XXVII/352/2020 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nidzica (Dz. Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2020 r., poz. 3206). (pobierz)
  • Zarządzenie Nr 1464/2022 Burmistrza Nidzicy z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Nidzica oraz dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Nidzica (pobierz)

Zasiłki losowe

1. Zasiłek szkolny, jest jednym ze świadczeń pomocy materialnej przyznawane na wniosek:

- wzór wniosku o zasiłek szkolny (pobierz)
-
wzór wniosku o zasiłek szkolny dla obywateli Ukrainy (pobierz)

·         rodziców ucznia albo

·         pełnoletniego ucznia,

·         odpowiednio: dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka
rewalidacyjno - wychowawczego.

2. Osoby uprawnione do otrzymania zasiłku szkolnego

O zasiłek szkolny może ubiegać się uczeń spełniający łącznie poniższe warunki:

1) mieszka na terenie Gminy Nidzica,
2) znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

3.      Forma i termin załatwienia sprawy

W celu przyznania zasiłku szkolnego należy złożyć wniosek do Burmistrza Nidzicy za pośrednictwem Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zasiłek może być przyznawany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty pozwalające ustalić dochód  netto uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (pobierz)

W niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja administracyjna.

4. Miejsce załatwienia sprawy

Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy,ul. Kolejowa 5, 13- 100 Nidzica

5. Osoby udzielające informacji

Monika Moszczyńska, Iwona Domurad tel. (89) 625 24 57

tworzenie stron webon.pl