Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności strona internetowa

Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

 

 Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-08-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Dostępne w serwisie skróty klawiszowe (accesskey):

[u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności

[m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne

[t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści

[s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka

[l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe

Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:

Google Chrome v 80.X à lewy ALT + [litera_skrótu]

Mozilla Firefox v 74.X à lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]

Internet Explorer v 11.X à lewy ALT + [litera_skrótu]

Opera 67.X à lewy ALT + [litera_skrótu]

 

Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Patrycja Moszczyńska
 • E-mail: cuw@nidzica.pl
 • Telefon: 896252457


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli
w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę
do Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Adres: ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica
 • E-mail: cuw@nidzica.pl
 • Telefon: 896252457

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

- Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy znajduje się na II piętrze w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy przy ul. Kolejowej 5

- 5 wejść do budynku:

 • główne wejście schody od strony ul. Kolejowej
 • trzy wejścia od  strony parkingu MOPS, w jednym z nich znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz z windą, w dwóch pozostałych  schody
 • jedno wejście ze schodami od strony ul. Kościuszki

- szerokość korytarza umożliwia poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, 

- na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem

- CUW w Nidzicy nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
ani  możliwości skorzystania z usługi tłumacza on- line

- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących

- w przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na
II piętrze budynku w tymczasowym  punkcie obsługi klienta znajdującym się przed wejściem
do biura.

tworzenie stron webon.pl