Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Programy ze środków państwowego funduszu celowegoZgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r., poz. 900 ze zm.), pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych oraz młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zda odpowiedni egzamin. Stosownie do art. 122 ust. 6 ustawy , dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia określonych warunków. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy. Dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych jako forma dotacji ze środków publicznych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, stanowi pomoc de minimis. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników służy promocji zatrudnienia, łagodzeniu skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
tworzenie stron webon.pl