Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Ochrona danych osobowychZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  i art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w związku z realizacją  przez Gminę Nidzica projektu „Poligloci i programiści- przedszkolaki z Nidzicy” informuję, że:

§   administratorem Pani/Pana danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020” jest Województwo Warmińsko- Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10- 562 Olsztyn, będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko zwaną dalej „Instytucją Zarządzającą”,

§   administratorem Pani/Pana danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego,

§   administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z przyjęciem roli jednostki realizującej projekt jest Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy;

§   Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email:iod@warmia.mazury.pl

§   inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy jest Pan Marcin Konieczny, tel. 533 327 046, adres e-mail: marcin.konieczny@gptogatus.pl;

§   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w celu realizacji projektu  „Poligloci i programiści- przedszkolaki z Nidzicy" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej" ;

§   Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania przez Instytucję Zarządzającą oraz CUW w Nidzicy- jako jednostkę realizującą projekt określonych prawem obowiązków w związku z realizacją projektu  „Poligloci i programiści- przedszkolaki z Nidzicy” , w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno- promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020;

§        Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM, w szczególności na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WiM lub Gminy Nidzica;

§   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, do czasu akceptacji sprawozdania końcowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 przez Komisję Europejską;

§   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu lub/i otrzymaniem wsparcia w ramach Projektu;

§   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§   posiada Pani/Pan:

     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

§   Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje Pani/ Panu w przypadkach i na zasadach określonych w art. 17-22 RODO;

§  Po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020 (w tzw. Wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego)- jeżeli dotyczy.

 

 

tworzenie stron webon.pl