Awans zawodowy

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.07.2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018r., poz. 1574 z późn. zm.) (pobierz)


 

POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE

ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ

 

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w szczególności rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 2215 z późn.zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. .w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018r., poz. 1574) 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (j. t.Dz. U. z 2020r.,poz. 256 z późn.zm.).

 

I. Postępowanie egzaminacyjne w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

mianowanego:

1. Organ prowadzący szkołę w drodze decyzji administracyjnej nadaje stopień nauczyciela mianowanego – art. 9b ust. 4 pkt 2 KN; oznacza to, że jest organem administracji publicznej w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego właściwym do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego w sprawie o nadanie kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

2. Warunki jakie musi spełnić nauczyciel kontraktowy, aby uzyskać stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego są następujące –art. 9b ust. 1 KN:

 

a/ wymagania kwalifikacyjne, tzn. posiadanie kwalifikacji wymagane do zajmowania danego stanowiska, określone w art. 9 KN 

 

b/ odbycie wymaganego stażu– wymiar stażu określają przepisy: -art. 9c ust. 1 pkt 2 KN –


c/ uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres odbytego stażu,

 

d/ zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

 

3. Organ prowadzący szkołę w drodze decyzji administracyjnej nadaje również stopień nauczyciela mianowanego uzyskany z dniem nawiązania stosunku pracy w zakładzie kształcenia nauczycieli, nauczycielom akademickim posiadającym stopień naukowy oraz legitymującym się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole wyższej - na podstawie przepisów art. 9a ust. 4 KN.

 

4. Postępowanie egzaminacyjne o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zostaje wszczęte z dniem złożenia przez nauczyciela wniosku o podjęcie tego postępowania do właściwego organu prowadzącego szkołę, po odbytym stażu, zakończonym pozytywną oceną dorobku zawodowego:

 

a/ nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu (tzn. do końca roku kalendarzowego, w którym otrzymał ocenę) –art. 9d ust. 7 KN,

 

b/ nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego :-do dnia 30 czerwca danego roku właściwy organ po przeprowadzonym postępowaniu wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku– art. 9b ust. 3 KN;

- jeżeli nauczycielowi po przeprowadzonym postępowaniu zostanie nadany wyższy stopień awansu zawodowego, zmiana wysokości wynagrodzenia w tym przypadku następuje z pierwszym dniem roku szkolnego następującym po wydaniu decyzji –art. 39 ust. 1 KN,- do dnia 31 października danego roku organ wydaje odpowiednio decyzję w terminie do dnia 31 grudnia danego roku– art. 9b ust. 3a KN, a zmiana wysokości wynagrodzenia w tym przypadku następuje z dniem 1 stycznia danego roku, następującego po roku kalendarzowym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu –art.39 ust.1a KN.

 

II. Zadania organu prowadzącego szkołę jako organu przeprowadzającego postępowanie egzaminacyjne w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego :

 

Uwaga!

postępowanie w sprawie uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego jest postępowaniem administracyjnym szczególnym; w związku z tym w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy –Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli stosują się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

1) upoważniony pracownik organu prowadzącego szkołę przyjmuje wniosek nauczyciela kontraktowego o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z załączoną wymaganą dokumentacją określoną w § 9 ust. 1 pkt 1 – 4 rozporządzenia -data przyjęcia wniosku jest dniem wszczęcia postępowania (wniosek należy oznaczyć datą wpływu);

 

2) właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną złożonego wniosku i załączonej dokumentacji -§ 11 ust. 1 rozporządzenia –do wniosku nauczyciel dołącza dokumentację, o której mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia;

 

a/ z przeprowadzonej analizy formalnej sporządza protokół zgodnie z obowiązującą zasadą pisemności  postępowania administracyjnego określoną w art. 14 § 1 k.p.a.,

 

b/ jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub załączona dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, organ przeprowadzający postępowanie wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wyznacza termin (14 dni)na ich uzupełnienie –w piśmie skierowanym do nauczyciela -§ 11 ust. 2 rozporządzenia,

 

c/ jeżeli nauczyciel w wyznaczonym terminie nie uzupełni wskazanych braków, wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego pozostaje bez rozpoznania –§ 11 ust. 2 rozporządzenia w związku z art. 64 § 2 k.p.a.,

 

d/ o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu organ powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia komisji egzaminacyjnej -§ 11 ust. 3 rozporządzenia;

 

3) Powołanie komisji egzaminacyjnej –komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne mogą prowadzić postępowanie przez cały rok w miarę wpływania wniosków o podjęcie odpowiedniego postępowania:

 

a/ komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę –art. 9g ust. 2 KN,

 

b/ skład komisji –art. 9g ust. 2 pkt 1 –4 KN:

- przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,

- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

- dyrektor szkoły,

- dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej

- organ powołujący komisję zobowiązany jest zapewnić w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden w miarę możliwości naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel - § 10 ust. 2 rozporządzenia,

- do składu komisji na wniosek nauczyciela powołuje się przedstawiciela związku zawodowego (nauczyciel wskazuje związek zawodowy) – art. 9g ust. 5 KN;

 

c/ organ, który powołuje komisję egzaminacyjną zapewnia jej obsługę administracyjno-biurową oraz pokrywa wydatki związane z jej działalnością.

 

III. Zadania i organizacja pracy komisji egzaminacyjnej:

1) przeprowadzenie egzaminu podczas którego nauczyciel kontraktowy, ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego -§ 12  rozporządzenia:

a/dokonuje prezentacji dorobku zawodowego,

b/odpowiada na pytania członków komisji w zakresie spełniania niezbędnych wymagań określonych w § 7 ust. 2 rozporządzenia;

 

2) podjęcie rozstrzygnięcia przez komisję:

a) komisja podejmuje rozstrzygnięcie w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków -§ 13 ust. 1 rozporządzenia, 

b) każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w punktach według skali od 0 do 10-§ 13 ust. 2 rozporządzenia, 

c) na podstawie ogólnej liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, należy przed obliczeniem średniej arytmetycznej odrzucić jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową -§ 13 ust. 3 rozporządzenia,

d) jeżeli tak obliczona średnia arytmetyczna wynosi co najmniej 7 punktów, oznacza to, że nauczyciel zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną -§ 13 ust. 4 rozporządzenia,

e) w sprawach dotyczących prac komisji nieuregulowanych przepisami rozporządzenia, decyduje komisja w drodze głosowania zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków -§ 15 rozporządzenia.

 

3) dokumentowanie prac komisji egzaminacyjnej:

 

a) w przypadku zdania przez nauczyciela egzaminu komisja egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie o zdaniu egzaminu– art.9g ust. 9 KN –według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia; -rejestr wydanych zaświadczeń prowadzi organ, który powołał komisję– art. 9g ust. 9 KN,

 

b) protokół z przebiegu prac komisji egzaminacyjnej w szczególności powinien zawierać -§ 14 ust. 1 rozporządzenia:

- datę i miejsce posiedzenia komisji,

- imienny skład komisji,

- pytania zadane nauczycielowi w czasie egzaminu,

- informację o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach,

- uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe przyznane przez poszczególnych członków komisji,

- obliczoną średnią arytmetyczną punktów, o której mowa wyżej pkt 2c,

- uzasadnienie oceny punktowej,

- podpisy członków komisji.

 

IV. Zakończenie postępowania egzaminacyjnego –wydanie decyzji:


1) Organ prowadzący szkołę po przeprowadzonym postępowaniu egzaminacyjnym wydaje decyzję administracyjną w sprawie awansu zawodowego nauczyciela –art.9b ust. 4 KN:

 

a) akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego- po spełnieniu warunków określonych w art. 9b ust. 1 KN -  wymagane elementy treści decyzji określa art. 9b ust. 5 KN,

 

b) decyzję o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, w przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w art.9b ust.1 KN;

uwaga! każda wydana decyzja administracyjna powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania – (decyzja administracyjna składa się z sentencji, czyli rozstrzygnięcia danej sprawy i uzasadnienia tego rozstrzygnięcia).

 

tworzenie stron webon.pl