Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Prymusy, Talenty, Super Talenty

Lokalny program wspierania edukacji uczniów zdolnych 
“Prymus Roku, Super Talent Roku, Talent Roku”

____________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w Gminie Nidzica „Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku”  (pobierz)


Uchwała Nr XL/517/2021 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w Gminie Nidzica "Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku" (pobierz)


 

Tytuł Prymus Roku:

§  skierowany jest do absolwentów gminnych szkół podstawowych,

§  tytuł przysługuje za dwa różne osiągnięcia:

a)  dla ucznia klasy ósmej, który uzyskał w szkole najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym, przy czym średnia ocen nie może być niższa niż 5,40,

b)   dla ucznia klasy ósmej, który uzyskał w szkole najwyższy wynik z egzaminu przeprowadzanego przez Okręgową  Komisję Egzaminacyjną, przy czym wynik ten nie może być niższy niż  90 % punktów możliwych do uzyskania,

Jeżeli obydwa osiągnięcia w szkole uzyskał ten sam uczeń, tytuł jest przyznawany tylko raz.

§  z wnioskiem o przyznanie tytułu występuje dyrektor szkoły (pobierz wniosek),

§  przyznanie tytułu wiąże się z otrzymaniem jednorazowego stypendium motywacyjnego w wysokości 1.000 zł.

 

Tytuł Super Talent Roku:

§  skierowany jest do uczniów szkół podstawowych,

§  przyznawany jest w jednej z trzech kategorii:

- naukowej,

- sportowej,

- artystycznej;

§  z wnioskiem o przyznanie tytułu może wystąpić dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu, trener, prezes klubu sportowego, do którego należy uczeń, rodzic lub opiekun prawny (pobierz wniosek),

§  do wniosku o przyznanie tytułu Super Talent Roku należy dołączyć dokumenty (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia) potwierdzające uzyskane osiągnięcia.

§  Tytułem Super Talent Roku w kategorii naukowej może zostać uhonorowany uczeń, który uzyskał potwierdzone osiągnięcia w dowolnej dziedzinie nauki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych:

a)     na szczeblu międzynarodowym  lub ogólnopolskim i zajął co najmniej 4 miejsce, poprzedzone awansem z niższego szczebla,

b)     na szczeblu wojewódzkim i zajął co najmniej 3 miejsce lub status laureata w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty na szczeblu wojewódzkim.

§  Tytułem Super Talent Roku w kategorii sportowej może zostać uhonorowany uczeń, który uzyskał potwierdzone osiągnięcia sportowe:

a)     na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym i zajął co najmniej 4 miejsce, poprzedzone awansem z niższego szczebla lub w zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportowy,

b)     na szczeblu wojewódzkim i zajął co najmniej 3 miejsce.

§  Tytułem Super Talent Roku w kategorii artystycznej (np. muzycznej, plastycznej, tanecznej) mogą zostać uhonorowani uczniowie, którzy brali udział w konkursach i festiwalach oraz:

a)     zajęli co najmniej 4 miejsce na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym,

b)     miejsce na szczeblu wojewódzkim.

Przy tej kategorii należy wykazać udział ucznia w konkursach i festiwalach, nie tylko tych, które zakończyły się sukcesem.

§  przyznanie tytułu wiąże się z otrzymaniem jednorazowego stypendium motywacyjnego w wysokości 800 zł.

 

Tytuł Talent Roku:

§  skierowany jest do uczniów szkół podstawowych,

§  przyznawany jest w jednej z trzech kategorii:

- naukowej,

- sportowej,

- artystycznej;

§  z wnioskiem o przyznanie tytułu może wystąpić dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu, trener, prezes klubu sportowego, do którego należy uczeń, rodzic lub opiekun prawny (pobierz wniosek),

§  do wniosku o przyznanie tytułu Talent Roku należy dołączyć dokumenty (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia) potwierdzające uzyskane osiągnięcia.

§  Tytułem  Talent Roku w kategorii naukowej może zostać uhonorowany uczeń, który uzyskał potwierdzone osiągnięcia w dowolnej dziedzinie nauki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych:

a)     na szczeblu międzynarodowym  lub ogólnopolskim i zajął co najmniej 8 miejsce, poprzedzone awansem z niższego szczebla,

b)     na szczeblu wojewódzkim i zajął co najmniej 6 miejsce lub status finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty na szczeblu wojewódzkim.

§  Tytułem Talent Roku w kategorii sportowej może zostać uhonorowany uczeń, który uzyskał potwierdzone osiągnięcia sportowe:

a)     na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym i zajął co najmniej 8 miejsce, poprzedzone awansem z niższego szczebla lub w zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportowy,

b)     na szczeblu wojewódzkim i zajął co najmniej 6 miejsce,

§  Tytułem Talent Roku w kategorii artystycznej (np. muzycznej, plastycznej, tanecznej) mogą zostać uhonorowani uczniowie, którzy brali udział w konkursach i festiwalach oraz:

a)     zajęli co najmniej 8 miejsce na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,

b)     zajęli co najmniej 6 miejsce na szczeblu wojewódzkim Przy tej kategorii należy wykazać udział ucznia w konkursach i festiwalach, nie tylko tych, które zakończyły się sukcesem.

§  przyznanie tytułu Talent Roku wiąże się z otrzymaniem jednorazowego stypendium motywacyjnego w wysokości 350 zł.Ogólne informacje:

 

1.     Wszystkie wnioski należy składać do Burmistrza Nidzicy  za pośrednictwem Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy, ul. Kolejowa 5 w terminie do 30 sierpnia każdego roku szkolnego.

 

2.     We wniosku  należy wskazać tytuł o przyznanie, którego występuje wnioskodawca i określić kategorie, przy czym w danym roku szkolnym uczeń może otrzymać tylko jednej tytuł Super Talent Roku lub Talent Roku

 

3.     Stypendia dla uczniów otrzymujących tytuł Prymus Roku i Super Talent Roku bądź tytuł Prymus Roku i Talent Roku są przyznawane niezależnie od siebie.

 

4.     Tytuł i stypendium przyznawane są za osiągnięcia i wyniki uzyskane przez ucznia w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek.

 

5.     Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem honorowego tytułu i stypendium. Liczba przyznanych stypendiów jest ograniczona wysokością zabezpieczonych w budżecie środków finansowych i jest uzależniona od uzyskanych osiągnięć.

 

6.     Burmistrz Nidzicy rozpatruje wnioski o stypendium w terminie do 30 września danego roku  kalendarzowego. Od rozstrzygnięcia Burmistrza Nidzicy nie przysługują środki odwoławcze.Uchwała Nr XL/518/2021 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w Gminie Nidzica "Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku" (pobierz)

 

UCHWAŁA NR XLIII/542/2021 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w Gminie Nidzica „Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku” (pobierz)

 

____________________________________________

ARCHIWUM

____________________________________________


ZARZĄDZENIE NR 1047/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosków o uhonorowanie uczniów tytułami Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku (pobierz)


Zarządzenie Nr 584/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zawieszenia lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych na terenie Gminy Nidzica "Prymus Roku, Super Talent i Talent Roku"(pobierz)Uchwała Nr XXV/335/2020 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w lokalnym programie wspierania edukacji uczniów uzdolnionych na terenie Gminy Nidzica "Prymus Roku, Super Talent i Talent Roku" (pobierz)


Uchwała program Prumys Roku - teks jednolity (pobierz)

___________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 237/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie tytułów Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku (pobierz)


Lista uhonorowanych tytułami “Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku 2018 Gminy Nidzica” (przejdź)

Tekst jednolity uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie wprowadzenia zmian w lokalnym programie wspierania edukacji uczniów uzdolnionych na terenie Gminy Nidzica “Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku” (pobierz)

Uchwała Nr LIII/742/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 24.05.2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w lokalnym programie wspierania edukacji uczniów uzdolnionych na terenie Gminy Nidzica “Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku” (pobierz)

Uchwała  Nr XXXVIII/432/2009 Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w Gminie Nidzica "Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku" (pobierz)
 
Uchwała Nr XXI/335/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w lokalnym programie wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w Gminie Nidzica "Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku” (pobierz)

Zarządzenie Nr 1213/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosków o uhonorowanie uczniów tytułami Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku (pobierz)

Wzory wniosków o nadanie tytułu:
tworzenie stron webon.pl