Refundacja kosztów dowozu uczn.niepełn.

Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów  

 

1. Obowiązek zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku, gdy dowożenie i opiekę nad dzieckiem zapewniają rodzice, opiekunowie albo opiekunowie prawni lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi został wskazany w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.)

2. Na terenie Gminy Nidzica obowiązują szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców bądź opiekunów prawnych, które zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 1593/2022 Burmistrza Nidzicy z dnia 16 grudnia 2022 r. (pobierz)

3. Gmina  zwraca koszty przejazdu rodzicom lub prawnym opiekunom:

1) niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat z miejsca zamieszkania do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego.

2) niepełnosprawnych uczniów, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe z miejsca zamieszkania do najbliższej szkoły podstawowej,

3) uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym z miejsca zamieszkania do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,

4) dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim spełniających roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych, organizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 685),  z miejsca zamieszkania do najbliższego ośrodka,

5) dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, z miejsca zamieszkania do ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia- w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia- w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.

4. Zwrot kosztów przejazdu uczniów wskazanych w pkt 3 następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego złożony do Burmistrza Nidzicy za pośrednictwem CUW w Nidzicy. (pobierz)

Do wniosku należy załączyć:

1) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia,

2) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

3) aktualne orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,

4) aktualne zaświadczenie o objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym w placówce, spełnianiu rocznego obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 5) zaświadczenie o udziale w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, 

6) w przypadku dowożenia ucznia samochodem prywatnym kopię dowodu rejestracyjnego samochodu wykorzystywanego do przewozu dziecka,

7) w przypadku  powierzenia przez rodzica lub opiekuna prawnego innemu podmiotowi wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu oświadczenie tego  podmiotu  wskazujące na jakiej trasie z podaniem liczby kilometrów, w jakim okresie i jakim samochodem z uwzględnieniem wszystkich parametrów wymienionych we wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych zasad  będzie przewoził dziecko.

5. Zwrot kosztów przejazdu uczniów wskazanych w pkt 3 następuje na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem Nidzicy  a rodzicami lub opiekunami prawnymi.

6. Podstawę obliczenia zwrotu kosztów jednorazowego  przewozu uczniów niepełnosprawnych w przypadku dowożenia ucznia prywatnym samochodem przez rodzica albo opiekuna prawnego lub w przypadku powierzenia wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi stanowi:


koszt= (a-b) *  c

gdzie:


a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem,
b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,
c – stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu 
(pobierz)

tworzenie stron webon.pl