Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

O nas

Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy jest jednostką organizacyjną Gminy Nidzica działającą w formie jednostki budżetowej. 


Do naszych zadań należy:

1) obsługa finansowa jednostek obsługiwanych oraz prowadzenie w całości zadań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, w szczególności:

a) opracowywanie projektów uregulowań wewnętrznych jednostek obsługiwanych dotyczących rachunkowości,

b) prowadzenie ksiąg rachunkowych obsługiwanych jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz przedkładanie ich odpowiednim organom,

d) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych,

e) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych jednostek obsługiwanych,

f) obsługa księgowa funduszu świadczeń socjalnych, w tym funduszu mieszkaniowego tworzonego ze środków wydzielonych z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych jednostek obsługiwanych,

g) koordynacja i pomoc przy opracowywaniu projektów planów dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek obsługiwanych oraz w opracowywaniu zmian do tych planów,

h) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji finansowo- księgowej, i) prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
j) prowadzenie obsługi kasowej obsługiwanych jednostek,
k) sprawowanie bieżącej kontroli i analizowanie realizacji planów finansowych,

l) prowadzenie obsługi płacowej obsługiwanych jednostek, w szczególności:

- sporządzanie list płac oraz dokonywanie wypłat wynagrodzeń i innych należności,

- prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych,

- prowadzenie analizy wypłat z osobowego funduszu płac,

- naliczanie zasiłku chorobowego,

- sporządzanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wszelkiej dokumentacji dla ZUS,

- wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla obecnych i byłych pracowników podległych jednostek, dla celów emerytalnych,

- rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli do sprawozdania o średniorocznym wynagrodzeniu nauczycieli,

ł) zapewnienie realizacji zadań głównej księgowej dla obsługiwanych jednostek, 


2) obsługa prawna obsługiwanych jednostek,

3) obsługa informatyczna obsługiwanych jednostek,


4) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych na wniosek i w porozumieniu z kierownikami jednostek obsługiwanych oraz przedkładanie im do zatwierdzenia,

5) obsługa kadrowa jednostek obsługiwanych: Szkoły Podstawowej im. prof. R. Kobendzy w Łynie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie, Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Rączkach, Przedszkola Nr 2 w Nidzicy, Przedszkola Nr 4"KRAINA ODKRYWCÓW" w Nidzicy w zakresie:

a) przygotowywania na polecenie dyrektora jednostki obsługiwanej zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela:

- dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz związanych z przebiegiem zatrudnienia,

- dokumentów związanych z ustaleniem wynagrodzeń za pracę, dodatków, nagród i innych świadczeń przysługujących nauczycielom i pracownikom,

- pism w sprawie udzielania urlopów bezpłatnych, wychowawczych, informacji o urlopie macierzyńskim, 

b) prowadzenie akt osobowych,
c) przygotowywanie i przeprowadzanie procedury naboru na wolne stanowisko,
d) sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i świadectw pracy,

e) rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,

f) ustalanie uprawnień do wypłaty odpraw, odszkodowań, dodatków stażowych, nagród jubileuszowych i przygotowywanie dokumentów w tym zakresie,

g) przygotowywanie danych potrzebnych do sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia,

h) archiwizowanie posiadanych dokumentów kadrowych,


6) obsługa kadrowa jednostki obsługiwanej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nidzicy w zakresie:

a) przygotowywania na polecenie dyrektora jednostki obsługiwanej zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela:

- dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz związanych z przebiegiem zatrudnienia,

- dokumentów związanych z ustaleniem wynagrodzeń za pracę, dodatków, nagród i innych świadczeń przysługujących pracownikom,

- pism w sprawie udzielania urlopów bezpłatnych, wychowawczych, informacji o urlopie macierzyńskim, - umów zleceń i umów o dzieło,
- dokumentów do wypłaty ekwiwalentu za odzież ochronną,
b) prowadzenia rejestru umów zleceń i umów o dzieło,

c) prowadzenia akt osobowych,
d) przygotowywania dokumentacji i obsługa procedury naboru na wolne stanowisko, e) sporządzania zaświadczeń o zatrudnieniu i świadectw pracy,
f) rejestrowania i wyrejestrowywania pracowników w ZUS,

g) ustalania uprawnień do wypłaty odpraw, nagród jubileuszowych i przygotowywania dokumentów w tym zakresie,

h) przygotowywania danych potrzebnych do sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia,

i) archiwizowania posiadanych dokumentów kadrowych,

j) prowadzenia ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,

k) przygotowywania dokumentacji i obsługa spraw związanych z prowadzeniem służby przygotowawczej dla pracowników,

l) wsparcia przy opracowywaniu przepisów wewnętrznych dotyczących zatrudniania i wynagradzania pracowników,

ł) prowadzenia ewidencji czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, szkoleniowych na podstawie przekazanych dokumentów,

m) sporządzania list obecności oraz harmonogramów czasu pracy,


7) organizowanie w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych przeglądów stanu technicznego obiektów oświatowych i sportowych i prowadzenie w tym zakresie dokumentacji,


8) planowanie w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych inwestycji i remontów obiektów oświatowych i sportowych,


9) wsparcia dla jednostek obsługiwanych przy opracowywaniu przepisów wewnętrznych dotyczących funkcjonowania obiektów sportowych,


10) prowadzenia spraw związanych z tworzeniem, likwidacją i przekształceniem szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nidzica,


11) sporządzania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i przedszkoli, w tym o wynikach sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty,


12) sporządzania projektów planu sieci publicznych szkół i przedszkoli oraz granic obwodów szkół, 


13) prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

14) prowadzenia ewidencji żłobków, klubów dziecięcych i wykazu dziennych opiekunów,

15) obsługa spraw związanych z:

a) nadawaniem i cofaniem uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym,

b) naliczaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,

c) dotacjami celowymi dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Nidzica,

d) naliczaniem kosztów wychowania przedszkolnego pokrywanych przez gminy w myśl art. 79a ustawy o systemie oświaty,

e) naliczaniem kosztów dotacji pokrywanych przez gminy, o których mowa w art. 80 ust. 2a i 2d oraz art. 90 ust. 2c i 2e ustawy o systemie oświaty,

f) pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,

g) dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

h) pomocą zdrowotną dla nauczycieli,

i) konkursami na dyrektorów placówek oświatowych,

j) awansem zawodowym na nauczyciela mianowanego,

k) zapewnieniem dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli,

l) kontrolą obowiązku nauki,

ł) egzekucją administracyjną realizacji rocznego obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

m) dofinansowaniem dokształcania zawodowego nauczycieli,

n) dofinansowaniem zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

o) realizacją programów i projektów z zakresu oświaty,


16) przygotowywanie danych do sprawozdań dotyczących opieki nad dziećmi do lat 3,


17) prowadzenie bazy danych Systemu Informacji Oświatowej,


18) analizowanie pod kątem zgodności z przepisami i przygotowanie do zatwierdzenia projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli,


19) przygotowywanie materiałów do oceny pracy dyrektorów szkół i przedszkoli,

20) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Nidzicy z zakresu oświaty. 

tworzenie stron webon.pl