Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Pomoc materialna

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r., poz. 1915). (pobierz)
  • Uchwała Nr XXVII/352/2020 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nidzica (Dz. Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2020 r., poz. 3206). (pobierz)
  • Zarządzenie Nr 1043/2021 Burmistrza Nidzicy z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych ma terenie Gminy Nidzica. (pobierz):
  • Zarządzenie Nr 1305/2022 Burmistrza Nidzicy z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Nidzica (pobierz)

Stypendium szkolne

1. Stypendium szkolne, jest jednym ze świadczeń pomocy materialnej przyznawane na wniosek: (wzór wniosku o stypendium):

·         rodziców ucznia

·         pełnoletniego ucznia,

·         odpowiednio: dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno -wychowawczego.

2. Osoby uprawnione do otrzymania stypendium szkolnego

Uprawnionymi do otrzymania stypendium są uczniowie:

·         znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem ust. 12;

·         miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt  2 ustawy o pomocy społecznej , tj. 600zł netto,

·         mieszkający na terenie Gminy Nidzica;

·         nie otrzymujący innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych

(Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym  ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów służb społecznych - osiemnastokrotności tej kwoty).

3. Forma i termin załatwienia sprawy

W celu przyznawania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek do Burmistrza Nidzicy za pośrednictwem Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

·         uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego, w terminie do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

·         słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty pozwalające ustalić dochód  netto uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (pobierz)

W niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja administracyjna.

4. Miejsce załatwienia sprawy

Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy, ul. Kolejowa 5, 13- 100 Nidzica.

5. Osoby udzielające informacji

Monika Moszczyńska, Iwona Domurad  tel. (89) 625 24 57.

WAŻNE!

Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego oraz o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania.

 

tworzenie stron webon.pl