Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Żłobki, kluby i dziennie opiekunowie

Niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Nidzica


Wyciąg z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.157 ze zm.)

"Art. 60.[Dotacja celowa z budżetu gminy] 1. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniające dziennych opiekunów oraz osoby, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna dotację celową z budżetu gminy.

2. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, w tym kategorie dzieci, na które przyznawana jest dotacja, określa rada gminy w drodze uchwały.

3. W uchwale, o której mowa w ust. 2, może zostać określone, że dotacja, o której mowa w ust. 1, może zostać przyznana również na dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy niż gmina przyznająca dotację."

Uchwała Nr XLVIII/678/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy  z dnia 25.01.2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Nidzica (pobierz)

 

Załączniki do pobrania:

1. Miesięczna informacja o liczbie dzieci objętych opieką (pobierz)

2. Wniosek o udzielnie dotacji celowej (pobierz)

3. Rozliczenie merytoryczno- finansowe (pobierz)


Zarządzenie Nr 840/2021 Burmistrza Nidzicy z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Nidzica (pobierz)

tworzenie stron webon.pl