Żłobki, kluby i dziennie opiekunowie

Niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy NidzicaUCHWAŁA NR XXXII/430/2020 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Nidzica (przejdź)


Uchwała Nr XXV/336/2020 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 14 maja 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Nidzica (przejdź)


Wyciąg z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.157 ze zm.)

"Art. 60.[Dotacja celowa z budżetu gminy] 1. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniające dziennych opiekunów oraz osoby, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna dotację celową z budżetu gminy.

2. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, w tym kategorie dzieci, na które przyznawana jest dotacja, określa rada gminy w drodze uchwały.

3. W uchwale, o której mowa w ust. 2, może zostać określone, że dotacja, o której mowa w ust. 1, może zostać przyznana również na dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy niż gmina przyznająca dotację."

Uchwała Nr XLVIII/678/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy  z dnia 25.01.2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Nidzica (pobierz)

 

Załączniki do pobrania:

1. Miesięczna informacja o liczbie dzieci objętych opieką (pobierz)

2. Wniosek o udzielnie dotacji celowej (pobierz)

3. Rozliczenie merytoryczno- finansowe (pobierz)
Zarządzenie Nr 840/2021 Burmistrza Nidzicy z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Nidzica (pobierz)


 

 

Archiwum:


Zarządzenie Nr 1125/2018 z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Nidzica (pobierz)


Zarządzenie Nr 1056/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów lub osób prowadzących działalność na własny rachunek jako dzienni opiekunowie na terenie Gminy Nidzica (pobierz)

 

Osoby fizyczne, osoby prawne  i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniające dziennych opiekunów mogą w myśl art. 60 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1457 z późn. zm.) otrzymać na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna dotację celową z budżetu gminy. Zgodnie z brzmieniem ustępu drugiego cytowanego artykułu wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, określa rada gminy w drodze uchwały.

 

Uchwała Nr VII/86/2015 z dnia 23.04.2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Nidzica.

 

Załączniki do pobrania:

1. Miesięczna informacja o liczbie dzieci objętych opieką

2. Wniosek o udzielnie dotacji celowej

3. Rozliczenie merytoryczno- finansowe

 

tworzenie stron webon.pl