Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Darmowy podręcznik

WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa  z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2020r., poz.17 z późn. zm.); (pobierz) 
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 5 marca 2020 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r, poz. 479); (pobierz)

 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, uczniowie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramach planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor publicznej szkoły podstawowej, uwzględniając co najmniej trzyletni okres używania tych podręczników lub materiałów.

 

 

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przysługuje uczniom:

a)      klasy I szkoły podstawowej

b)      klasy II szkoły podstawowej;

c)      klasy III szkoły podstawowej;

d)     klasy IV szkoły podstawowej;

e)      klasy V szkoły podstawowej;

f)       klasy VI szkoły podstawowej;

g)      klasy VII szkoły podstawowej;

h)      klasy VIII szkoły podstawowej oraz

i)        niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
(przysługuje uczniom uczącym się w wyżej wymienionych klasach):

§  niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim;

§  niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

§  niesłyszących;

§  słabosłyszących;

§  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

§  słabowidzących, o których mowa w art. 55 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278), zwanej dalej „ustawą”;

§  słabowidzących, o których mowa w art. 55 ust. 6 pkt 2 ustawy;

§  niewidomych, o których mowa w art. 55 ust. 6 pkt 1 ustawy;

§  niewidomych, o których mowa w art. 55 pkt 3 ustawy.

 

 

 

Kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe określa art. 55 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 

Klasy I – III szkoły podstawowej

 • do wysokości 75 zł/ucznia – na podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego
 • do wysokości 50 zł/ucznia – na materiały ćwiczeniowe

Klasa IV szkoły podstawowej

 • do wysokości 140 zł/ucznia  – na podręczniki lub materiały edukacyjne
 • do wysokości 25 zł/ucznia – na materiały ćwiczeniowe

Klasy V – VI szkoły podstawowej

 • do wysokości 180 zł/ucznia – na podręczniki lub materiały edukacyjne
 • do wysokości 25 zł/ucznia – na materiały ćwiczeniowe

Klasy VII – VIII szkoły podstawowej

 • do wysokości 250 zł/ucznia – na podręczniki lub materiały edukacyjne
 • do wysokości 25 zł/ucznia – na materiały ćwiczeniowe

 

 

 

Harmonogram udzielania dotacji w roku 2020

Szkoła podstawowa

 • klasa I - podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki lub materiały edukacyjne do języka obcego nowożytnego
 • klasy IV i VII - podręczniki lub materiały edukacyjne
 • klasy I - VIII - materiały ćwiczeniowe

 

 W przypadku uczniów niepełnosprawnych kwoty dotacji celowej są powiększane poprzez pomnożenie ich przez wskaźniki. Wskaźniki są określone w poniżej załączonych tabelach.

Tabela informująca o wysokości wskaźników – REFUNDACJA (pobierz)

Tabela informująca o wysokości wskaźników (pobierz)

tworzenie stron webon.pl