Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Darmowy podręcznik

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa  z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2021r., poz.1930 z późn. zm.); (pobierz) 
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z  dnia 25 marca 2022 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r, poz. 716); (pobierz)
 3. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wysokości zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018, poz. 611). (pobierz)
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz. U. z 2021r., poz. 1915) (pobierz)

 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, uczniowie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramach planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor publicznej szkoły podstawowej, uwzględniając co najmniej trzyletni okres używania tych podręczników lub materiałów.

 

 

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne

 i materiały ćwiczeniowe przysługuje uczniom:

a)      klasy I-VIII szkoły podstawowej oraz

b)      niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
(przysługuje uczniom uczącym się w wyżej wymienionych klasach):

§     niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim;

§   niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

§      niesłyszących;

§      słabosłyszących;

§  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

§  słabowidzących, o których mowa w art. 55 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 ), zwanej dalej „ustawą”;

§  słabowidzących, o których mowa w art. 55 ust. 6 pkt 2 ustawy;

§  niewidomych, o których mowa w art. 55 ust. 6 pkt 1 ustawy;

§  niewidomych, o których mowa w art. 55 pkt 3 ustawy.

 

            Na podstawie przepisów określonych w rozporządzeniu o dotację celową w 2022 roku mogą wnioskować szkoły uprawnione do uzyskania w 2022 r. dotacji celowej na wszystkich uczniów klas III,VI szkół podstawowych. Ponadto szkoły mogą wnioskować także w przypadku pozostałych klas, które otrzymały dotację celową na wszystkich uczniów w 2020 albo 2021 roku, w zakresie niezbędnym dla wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne między innymi ze względu na zwiększenie się liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów w roku ubiegłym oraz w zakresie refundacji kosztów poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.


Maksymalne kwoty dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej wynoszą: :

 1. podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – które w przypadku klas I–III wynosi 90 zł na ucznia;
 2. podręczniki lub materiały edukacyjne, które wynoszą:

a)      168 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,

b)      216 zł na ucznia – w przypadku klasy V i VI,

c)      300 zł na ucznia – w przypadku klasy VII i VIII.

 

Kwoty dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe wynoszą:

1. klasa I – III szkoły podstawowej do wysokości 50 zł/ucznia – na materiały ćwiczeniowe

2. klasa IV-VIII szkoły podstawowej do wysokości 25 zł/ucznia – na materiały ćwiczeniowe

 W przypadku uczniów niepełnosprawnych kwoty dotacji celowej są powiększane poprzez pomnożenie ich przez wskaźniki, których wysokość uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności danego ucznia. Wskaźniki zostały określone w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wysokości zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2018, poz. 611).

 

Harmonogram udzielania dotacji w roku 2022

Wojewoda udziela dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust.3 ustawy w terminie do:

 • dnia 3 czerwca- w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie do dnia 15 kwietnia do dnia 5 maja ;
 • dnia 8 sierpnia- w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie do dnia 6 maja do dnia 12 lipca;
 • dnia 14 października- w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 13 lipca do dnia
  15 września.

Informacje niezbędne do ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przekazywane przez dyrektora szkoły jednostce samorządu terytorialnego powinny być sporządzane na formularzach stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022r.

tworzenie stron webon.pl