Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Darmowy podręcznik

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa  z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2022r., poz.2082 z późn. zm.); (pobierz) 
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z  dnia 16 marca 2023 roku
  w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r, poz. 587); 
  (pobierz)
 3. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wysokości zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018, poz. 611).  (pobierz)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 maja 2023r zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023r. (pobierz)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. (pobierz)

            Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, uczniowie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramach planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

W związku z tym publiczna szkoła podstawowa i szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej nieodpłatnie:

- wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową,

- zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,

- przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor publicznej szkoły podstawowej, uwzględniając co najmniej trzyletni okres używania tych podręczników lub materiałów.

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przysługuje uczniom:

a)      klasy I-VIII szkoły podstawowej oraz

b)      niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
(przysługuje uczniom uczącym się w wyżej wymienionych klasach):

     niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim;

§  niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

      niesłyszących;

      słabosłyszących;

§  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

§  słabowidzących, o których mowa w art. 55 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 ), zwanej dalej „ustawą”;

§  słabowidzących, o których mowa w art. 55 ust. 6 pkt 2 ustawy;

§  niewidomych, o których mowa w art. 55 ust. 6 pkt 1 ustawy;

§  niewidomych, o których mowa w art. 55 ust. 6 pkt 3 ustawy.

 

            Na podstawie przepisów określonych w rozporządzeniu o dotację celową w 2023 roku mogą wnioskować szkoły uprawnione do uzyskania w 2023 r. dotacji celowej na wszystkich uczniów klas I, IV,VII szkół podstawowych. Ponadto szkoły mogą wnioskować także
w przypadku pozostałych klas, które otrzymały dotację celową na wszystkich uczniów w 2021 lub 2022 roku, w zakresie niezbędnym dla wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne między innymi ze względu na zwiększenie się liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów w roku ubiegłym oraz w zakresie refundacji kosztów poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Zgodnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 roku maksymalne kwoty dotacji celowej  uległy zwiększeniu i wynoszą: :

 1. podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – które w przypadku klas I–III wynosi 99 zł na ucznia;
 2. podręczniki lub materiały edukacyjne, które wynoszą:

a)       185 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,

b)       238 zł na ucznia – w przypadku klasy V i VI,

c)       330 zł na ucznia – w przypadku klasy VII i VIII.

Kwoty dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe wynoszą:

1. klasa I – III szkoły podstawowej do wysokości 55 zł/ucznia – na materiały ćwiczeniowe

2. klasa IV-VIII szkoły podstawowej do wysokości 27,50 zł/ucznia – na materiały ćwiczeniowe

 W przypadku uczniów niepełnosprawnych kwoty dotacji celowej są powiększane poprzez pomnożenie ich przez wskaźniki, których wysokość uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności danego ucznia. Wskaźniki zostały określone w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wysokości zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2018, poz. 611).

 

Rozporządzenie umożliwia wnioskowanie o refundacje kosztów zakupu brakujących kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych:

·         poniesionych do 14 maja 2023r- refundacja kosztów zgodnie z poprzednio obowiązującymi maksymalnymi kwotami;

·         poniesionych od 15 maja 2023r- refundacja kosztów zgodnie z nowymi maksymalnymi kwotami.

Harmonogram udzielania dotacji w roku 2023

Wojewoda udziela dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust.3 ustawy w terminie do:

 • dnia 3 czerwca- w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie do dnia 15 kwietnia do dnia 5 maja ;
 • dnia 3 lipca- w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 6 maja  do dnia 5 czerwca;
 • dnia 8 sierpnia- w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie do dnia 6 czerwca do dnia 12 lipca;
 • dnia 14 października- w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 13 lipca do dnia
  15 września.

Informacje niezbędne do ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przekazywane przez dyrektora szkoły jednostce samorządu terytorialnego powinny być sporządzane na formularzach stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.

 

Zapewnienie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniom będącym obywatelami Ukrainy:

Zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103), w 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w tym artykule, m. in. dla uczniów, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia  24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa. Wnioskowanie o środki z Funduszu Pomocy odbywa się na odrębnych formularzach.

 

tworzenie stron webon.pl