Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Przedszkola

  • Zarządzenie Nr 214/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nidzica (pobierz)
____________________________________________

Nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

 

Kryteria naboru

Do publicznego przedszkola  i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. DZ. U. z  2018 r., poz. 996 ze zm.).


W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami będą brane kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te zostały zawarte w następujących uchwałach Rady Miejskiej:

1) UCHWAŁA Nr VI/76/2019 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nidzica (pobierz)

2) Uchwała Nr VI/75/2019 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nidzica (pobierz)


Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci  uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego  w pierwszej kolejności składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego określony przez Burmistrza Nidzicy w drodze zarządzenia.

Terminy naboru

  • Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie  ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem  prowadzącym jest Gmina Nidzica (pobierz).  
  • Zarządzenie Nr 199/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica (pobierz)

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Nidzica oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu i szkole podstawowej.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)       (pobierz)
  • Rozdział 6 ustawy Prawo Oświatowe. (pobierz)

 

 

tworzenie stron webon.pl