2020-07-30 - Ogłoszenie

 

            Informuję, że do 4 września 2020 roku na terenie Gminy Nidzica będą przyjmowane wnioski o udzielenie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych zostanie przyznana uczniom:

 1. słabowidzącym,
 2. niesłyszącym,
 3. słabosłyszącym,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6;
 8. uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
  lub znacznym,
 9. uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio
  w pkt 1-6 i 8

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz.2245 oraz z 2019 r. poz. 1287)

uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • klasy I branżowej szkoły II stopnia,
 • liceum ogólnokształcącego,
 • technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Wysokość wsparcia dla uczniów wyniesie w zależności od rodzaju niepełnosprawności
od 225 zł do 445 zł.

Wnioski są dostępne w sekretariacie szkoły, do której dziecko uczęszcza. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.cuw.nidzica.pl w zakładce Poradnik interesanta - Pomoc materialna – Wyprawka szkolna.

tworzenie stron webon.pl