2019-05-10 - Dofinansowanie doskonalenia zawodowego

 Dofinansowanie doskonalenia zawodowego prowadzonego przez firmy szkoleniowe

Pytanie:
Czy nadal można w ramach doskonalenia zawodowego organizować szkolenia nauczycieli na terenie szkoły przez firmy szkoleniowe? Czy teraz muszą one spełniać dodatkowe kryteria?

Odpowiedź:

Firmy szkoleniowe będą mogły na zlecenie dyrektora organizować szkolenia na terenie szkoły pod warunkiem, że będą posiadać dokumenty zaświadczające ich rodzaj działalności, w tym w przypadku działalności oświatowej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zakres dofinansowania

Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowuje się:

  • udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli,
  • udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli,
  • wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, i biblioteki pedagogiczne (§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 18 stycznia 2019 r.).

 Istota firm szkoleniowych

„Inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli” to np. podmioty, których działalność oświatowa nie obejmuje prowadzenia szkoły, placówki, zespołu szkół lub innej formy wychowania przedszkolnego i może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (art. 170 ust. 2 Prawa oświatowego). Takimi podmiotami mogą być wspomniane firmy szkoleniowe, pod warunkiem, że posiadają dokumenty potwierdzające ich rodzaj działalności. Formy doskonalenia zawodowego realizowane przez te podmioty mogą podlegać dofinansowaniu.

tworzenie stron webon.pl