Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”


dotyczy wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Lista szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe przeznaczone na zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, wraz z wysokością otrzymanej dotacji:

Edycja w 2016 roku

Lp.

Nazwa szkoły

Kwota otrzymanej dotacji

1

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie

4 000,00

2

Szkoła Podstawowa im. prof. R. Kobendzy w Łynie

4 000,00

3

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach

4 000,00

 

Edycja w 2017 roku

Lp.

Nazwa szkoły

Kwota otrzymanej dotacji

1

Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy

12 000,00

 

 

 

w 2018 roku

Lp.

Nazwa szkoły

Kwota otrzymanej dotacji

1

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

12 000,00

2

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Michała Kajki w Nidzicy

12 000,00

 

Formy realizacji programu rządowego

Zgodnie z rozporządzeniem, wsparcie finansowe z budżetu państwa otrzymają organy prowadzące szkoły, szkoły za granicą i biblioteki pedagogiczne z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).Wielkość środków przyznanych szkołom i bibliotekom pedagogicznym na zakup książek zależeć będzie od liczby uczniów uprawnionych do korzystania z bibliotek. Maksymalnie wyniesie:

·      2 480 zł dla małych szkół (do 70 uczniów);

·      4 000 zł dla średnich szkół (od 71 do 170 uczniów);

·      12 000 zł dla dużych szkół (od 170 uczniów);

·      4 600 zł dla bibliotek pedagogicznych.

W przypadku szkolnych punktów konsultacyjnych będzie to: 1.600 zł (do 70 uczniów), 2.500 zł (od 71 do 170 uczniów), 4.500 zł (powyżej 170 uczniów).

Za środki finansowe z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „ biblioteki szkolne mogą kupować książki, które nie są podręcznikami. Doposażenie bibliotek szkolnych w atrakcyjne dla uczniów książki ułatwi realizację celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej oraz wpłynie na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży.

Warunkiem udzielenia wsparcia ze środków budżetu państwa jest zapewnienie przez organy prowadzący szkoły finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 proc. wkładu własnego na realizację zadania objętego dofinansowaniem.

Wniosek odpowiednio dyrektora szkoły lub dyrektora biblioteki pedagogicznej do organu prowadzącego określający potrzeby szkoły lub biblioteki pedagogicznej w zakresie zakupu książek powinien zawierać odpowiednio:

1) dane dotyczące szkoły lub biblioteki pedagogicznej:

a) nazwę i adres szkoły lub biblioteki pedagogicznej,

b) numer REGON szkoły lub biblioteki pedagogicznej,

c) liczbę uczniów – w przypadku gdy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego dotyczy szkoły,

d) wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup książek, wraz z informacją, czy w odniesieniu do danej szkoły lub biblioteki pedagogicznej wniosek jest składany ponownie;

2) zwięzły opis dotyczący aktualnego wyposażenia biblioteki szkolnej lub biblioteki pedagogicznej;

3) opis planowanych przez szkołę lub bibliotekę pedagogiczną działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;

4) opis planowanych przez szkołę lub bibliotekę pedagogiczną działań, które wskazują na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną.

 

Podstawa prawna

1. Art. 90 u ust.4 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (pobierz)

2. Uchwała nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. (pobierz)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 października w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „ dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (pobierz)

 

 

tworzenie stron webon.pl