Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Nagrody

Regulamin określający tryb i   kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i   opiekuńcze.  

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne  

§ 1.1. Regulamin reguluje tryb i   kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w   budżecie Gminy Nidzica z   przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego i   dyrektorów szkół.  

2. Niniejszy Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w   gimnazjach, szkołach podstawowych, przedszkolach - oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Nidzica  

3. Ilekroć w   niniejszym Regulaminie jest mowa o   :  

1) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły , przedszkola  

2) nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, o   których mowa w   ust. 1,  

3) szkole bez bliższego określenia -- należy przez to rozumieć : przedszkole, oddział przedszkolny, szkołę podstawową, gimnazjum, zespół szkół  

4) nagrodzie organu prowadzącego - rozumie się przez to nagrodę Burmistrza Nidzicy  

5)zakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez to Zarząd Oddziału ZNP i   Międzyzakładową Organizację Związkową Pracowników Oświaty NSZZ "Solidarność " działające na terenie gminy .  


Rozdział 2.
Sposób podziału środków  

§ 2.1. W budżecie Gminy Nidzica tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w   wysokości 1%-art.49 KN planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, z   tym że :  

1) 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów szkół,  

2) 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego zwanego dalej nagrodami Burmistrza Nidzicy  

Rozdział 3.
Kryteria przyznawania nagród  

§ 3.1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne oraz wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w   pracy zawodowej. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.  

2. Nagroda organu prowadzącego zwana dalej "nagrodą Burmistrza Nidzicy " może być przyznana dyrektorom i   nauczycielom, którzy posiadają wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełniają odpowiednio co najmniej 5   z kryteriów, o   których mowa w   ust. 4.  

3. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 4 z kryteriów, o których mowa w   ust. 4

4. Ustala się następujące kryteria przyznawania nauczycielom nagrody:  

1) w zakresie pracy dydaktyczno wychowawczej:  

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, a w szczególności potwierdzone w sprawozdaniach i   egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,  

b) podejmuje działalność innowacyjną w   zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i   wychowania, opracowania autorskich programów i   publikacji,  

c) osiąga dobre wyniki w   nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w   zawodach co najmniej I   stopnia (rejonowych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (grupę uczniów) I-III miejsca w   konkursach, zawodach, turniejach, przeglądach i   festiwalach na szczeblu co najmniej gminnym (miejskim),  

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w   pracy z   uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w   nauce,  

e) przygotowuje i   wzorowo realizuje uroczystości szkolne i   środowiskowe,  

f) prawidłowo organizuje i   prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i   młodzieży,  

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i   wypoczynkowe,  

h) posiada osiągnięcia w   pracy pozalekcyjnej,  

i) sprawuje opiekę na organizacjami społecznymi działającymi w   szkole,  

j) osiąga dobre wyniki w   pracy resocjalizacyjnej z   uczniami,  

k) uzyskuje szczególne osiągnięcia w   doskonaleniu nauczycieli w   zakresie diagnozowania i   oceniania,  

l) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i   doświadczeniami z   pracy dydaktyczno-wychowawczej z   innymi nauczycielami,  

m) posiada publikacje z   zakresu działalności oświatowej, a   w szczególności z   pracy dydaktyczno-wychowawczej,  

2) w zakresie pracy opiekuńczej:  

a) zapewnia pomoc i   opiekę uczniom lub wychowankom będącym w   trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzących z   rodzin ubogich lub patologicznych,  

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i   zwalczanie przejawów patologii wśród młodzieży, w   szczególności narkomanii i   alkoholizmu,  

c) organizuje współpracę szkoły z   jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami i   stowarzyszeniami oraz rodzicami w   zakresie zapobiegania i   usuwania przejawów patologii społecznej i   niedostosowania dzieci i   młodzieży,  

d) organizuje udział rodziców w   życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z   rodzicami,  

3) w zakresie innej działalności statutowej szkoły :  

a) troszczy się o   mienie szkoły, polepszanie bazy dydaktycznej  

b) angażuje się w   remonty i   inwestycje realizowane w   szkole,  

c) zdobywa dodatkowe środki finansowe dla szkoły,  

d) prawidłowo realizuje budżet szkoły ( plan finansowy),  

e) dobrze współpracuje z   samorządem terytorialnym i   lokalnym oraz z   radą pedagogiczną i   radą rodziców,  

f) pozyskuje sponsorów i   sojuszników szkoły,  

g) prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla innych nauczycieli,  

h) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,  

i) wzorowo kieruje szkołą,  

j) prawidłowo organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną,  

4) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:  

a) udziale w   zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,  

b) udzielaniu aktywnej pomocy w   adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w   zawodzie nauczyciela,  

c) promowaniu szkoły poprzez udział w   pracach różnych organizacji społecznych i   stowarzyszeniach oraz instytucjach .  

Rozdział 4.
Tryb zgłaszania kandydatów do nagrody  

§ 4. 1. Z wnioskiem o   przyznanie nagrody Burmistrza Nidzicy może wystąpić :  

1) dla nauczyciela:  

a) dyrektor szkoły,  

b) rada rodziców,  

c) zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.  

2) dla dyrektora szkoły :  

a) rada rodziców,  

b) zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli,  

2. Z wnioskiem o   przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić:  

1) rada rodziców,  

2) zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli,  

3. W uzasadnieniu wniosku o   nagrodę należy podać konkretne i   wymierne efekty osiągane przez osobę nominowaną do nagrody w   okresie od 1   roku do 3   lat.  

4. Wzór wniosku, o   którym mowa w   ust. 1   i 2   określa załącznik do regulaminu .  (pobierz)

5. Wnioski, o   których mowa w   ust.1 i   ust. 2   należy składać do końca września odpowiednio  

1) o nagrodę Burmistrza Nidzicy do Urzędu Miejskiego,  

2) o nagrodę dyrektora do sekretariatu szkoły.  


Rozdział 5.
Tryb przyznawania nagród  

§ 5. 1. Nagrody nauczycielom przyznają :  

1) ze środków, o   których mowa § 2   ust., 1   pkt 1   - dyrektor szkoły,  

2) ze środków, o   których mowa § 2   ust., 1   pkt 2   – Burmistrz Nidzicy  

2. Decyzja odnośnie przyznania nagrody organu prowadzącego należy do Burmistrza Nidzicy .  

3. Nagrodę, o   której mowa w   ust. 1   pkt.1 może z   własnej inicjatywy przyznać dyrektor szkoły.  

4. Nagrodę, o   której mowa w   ust. 1   pkt.2 może z   własnej inicjatywy przyznać Burmistrz Nidzicy .  

5. Nagrody, o   których mowa w   ust. 1   pkt 1   i pkt 2   przyznaje się w   terminie do dnia 14 października każdego roku z   okazji Dnia Edukacji Narodowej. W   szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w   innym terminie.  

6. Nauczycielowi, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w   jego teczce akt osobowych.  


Uchwała nr V/65/2011 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze (pobierz) 

tworzenie stron webon.pl