Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Dokształcanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ NIDZICA

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. W związku wyodrębnieniem w budżecie gminy środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przyjmuje się „Regulamin przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nidzica”.

§ 2. Fundusz na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wynosi 0,8 % planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 3.1 Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznacza się na:

1.      udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli,

2.      wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne,

3.      opłaty za kształcenie pobierane przez uczelnie,

4.      opłaty za kursy kwalifikacyjne prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,

5.      opłaty za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli o których mowa w pkt. 1, dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,

6.      opłaty za staże zagraniczne organizowane w ramach współpracy międzynarodowej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,

7.      koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli i specjalistów organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli,

8.      koszty wynagrodzenia osób prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, niebędących pracownikami publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, publicznej biblioteki pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która tę formę organizuje,

9.      koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych,

10.  koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia  nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora uczestniczą w różnych formach doskonalenia, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje ..

 

2.   Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wykorzystuje się w następujących proporcjach:

1.  60% na organizację form zapisanych w ust. 1 pkt 3,4,

2.  100% na organizację form zapisanych w ust. 1 pkt 1-2, 5-10.

 

3. Na każdy rok szkolny dyrektor szkoły lub placówki określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli uwzględniając:

-          wyniki nadzoru pedagogicznego,

-          wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski,

-          wyniki odpowiednio egzaminu ósmoklasisty,

-          zadania związane z realizacją podstawy programowej,

-          wymagania wobec szkół i placówek, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018r., poz. 996 ze zmianami)

-          wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego o których mowa w § 3 ust 1 pkt. 3-6,10.

 

4.  Dyrektor szkoły lub placówki corocznie w terminie do 30 listopada składa do organu

prowadzącego wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym uwzględniający potrzeby o których mowa w § 3 ust. 3.

 

5.  Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy biorąc pod uwagę:

-   wnioski dyrektorów placówek, 

-   wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

-   wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikających z nich wniosków,

-   podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra

właściwego do spraw oświaty i wychowania

po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, opracowuje na każdy rok budżetowy projekt planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, który corocznie ustala organ prowadzący w drodze odrębnego zarządzenia.

6. Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

                                                                                                               

Rozdział II

Kryteria przyznawania dofinansowania

 

§ 4.1 Z wnioskiem o dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego mogą występować nauczyciele, którzy:

1) posiadają co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego oraz nauczyciele stażyści- jeśli dyrektor placówki przewiduje możliwość i potrzebę zatrudnienia nauczyciela w kolejnych latach szkolnych ze względu na jego kwalifikacje i potrzeby szkoły,

2) podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi szkoły,

3) muszą uzupełniać kwalifikacje, które są niezbędne do zajmowania stanowiska, na którym nauczyciel jest zatrudniony lub uzyskają uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu zgodnie z potrzebami szkoły,

4) nie korzystają z innych źródeł dofinansowania.

 

2. Na wysokość dofinansowania nie ma wpływu sytuacja materialna i życiowa nauczyciela.

 

3. Decyzję o wysokości dofinansowania indywidualnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli podejmuje dyrektor danej szkoły lub placówki w porozumieniu z komisją, w skład której wchodzą:

a)przedstawiciele rady pedagogicznej,

b)przedstawiciele związków zawodowych działających w szkołach lub placówkach

/wnioski dotyczące form i wysokości dofinansowania dla dyrektorów opiniuje Burmistrz Nidzicy/

 

4. Dyrektor szkoły lub placówki jako pracodawca nauczyciela, jest zobowiązany do zawarcia  z nauczycielem dokształcającym się umowy, zawierającej klauzulę o przepracowaniu co najmniej 3 lat po zakończeniu nauki (za wyjątkiem przypadków losowych), w szkole lub placówce prowadzonej przez gminę Nidzica stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu.

 

5. Podział środków na dofinansowanie doskonalenia oraz wysokość przyznawanych kwot podlega roszczeniom ze strony nauczyciela/ dyrektora/jedynie w przypadku podziału środków niezgodnie z rozporządzeniem MEN lub regulaminem. Odwołanie zainteresowany składa do Burmistrza Nidzicy w terminie 14 dni od momentu doręczenia decyzji.

 

6. Wzór wniosku o dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

Rozdział III

Zasady i tryb przyznania dofinansowania

§ 5. 1. Nauczyciele, którzy ubiegają się o dofinansowanie indywidualnego dokształcania składają do dyrektora szkoły wniosek z załącznikami do 28 lutego danego roku lub 31 października danego roku.

Załączniki:

1. potwierdzenie uczestnictwa w danej formie dokształcania bądź doskonalenia wystawione przez organizatora

2. aktualne zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt studiowania na określonym kierunku i semestrze oraz wysokość opłaty.

 

2. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.

3. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz korzystania z urlopu dziekańskiego.

4. Przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku:

- przerwania z winy nauczyciela toku określonej formy doskonalenia,

- rozwiązania umowy o pracę na prośbę nauczyciela w ciągu 3 lat od chwili ukończenia studiów.

5. Po ukończeniu  studiów uzupełniających/ kursów kwalifikacyjnych nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić dyrektorowi otrzymany dyplom.

6.Wysokość indywidualnego dofinansowania za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli może wynosić do 60% wysokości opłaty poniesionej przez nauczyciela (za semestr), ale nie więcej niż 3000 zł w ciągu roku kalendarzowego.

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 

§ 6.1 Środki na dofinansowanie zawodowe nauczycieli wyodrębnia się w budżecie organu prowadzącego w następującej wysokości:

- do 25 %- środki pozostające w dyspozycji organu prowadzącego,

- do 75 %- środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli zwiększające plany finansowe poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

2. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do wyegzekwowania zwrotu poniesionych kosztów na doskonalenie nauczyciela w przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 4.

§ 7. Dyrektor szkoły lub placówki zapoznaje radę pedagogiczną z treścią niniejszego regulaminu.


Zarządzenie Nr 123/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica. (pobierz)

Zarządzenie Nr 124/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica w 2019 roku.(pobierz)

tworzenie stron webon.pl