Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Dokształcanie

Zarządzenie Nr 642/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica (pobierz)


 REGULAMIN

PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ NIDZICA

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. W związku wyodrębnieniem w budżecie gminy środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przyjmuje się „Regulamin przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nidzica”.

§ 2. Fundusz na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wynosi 0,8 % planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 3.1 Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznacza się na:

1.      udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli,

2.      udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli;

3.      wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne,

4.      koszty związane z podróżą służbową ustalone na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art 77§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy ( Dz.U. z 2019r., poz. 1040 ze zmianami):

a) nauczycieli biorących udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli o których mowa w ust. 1,

b) osób organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli o której mowa w ust 1 pkt 1 i 3.

5. koszty wynagrodzenia osób prowadzących:

a) daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli o której mowa w  ust 1 pkt 1,

b) działania w ramach wspomagania szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli

- niebędących pracownikami publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, publicznej biblioteki pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która tę  formę, wspomaganie lub sieć organizuje;

6. opłaty pobierane za formy doskonalenia zawodowego, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 1 i 2;

7. koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli.

2.   Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wykorzystuje się w następujących proporcjach:

1. 60% na organizację form zapisanych w ust. 1 pkt 1 - tj. " studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli" oraz ust. 1 pkt 2;

2.  100% na organizację form zapisanych w ust. 1 pkt 1- tj. " udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli " oraz ust. 1 pkt 3,4,5,6,7.

 

3. Na każdy rok szkolny dyrektor szkoły lub placówki określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli uwzględniając:

-          wyniki nadzoru pedagogicznego,

-          wyniki egzaminu ósmoklasisty,

-          zadania związane z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art 47 ust. 1 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019r., poz. 1148 ze zmianami),

-          wymagania wobec szkół i placówek, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019r., poz. 1148 ze zmianami)

-          wnioski nauczycieli o dofinansowanie kosztów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4a, lub opłat, o których mowa w § 3 ust 1 pkt 6.

 

4.  Dyrektor szkoły lub placówki corocznie w terminie do 31 października danego roku

 składa do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku kalendarzowym uwzględniający potrzeby o których mowa w § 3 ust. 3.

 

5.   Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy biorąc pod uwagę:

-    wnioski dyrektorów placówek, 

-    wyniki egzaminu ósmoklasisty,

-    podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra

właściwego do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z dyrektorami oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, opracowuje na każdy rok kalendarzowy projekt planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, który corocznie ustala organ prowadzący w drodze odrębnego zarządzenia.

6. Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.(pobierz)

                                                                                                               

Rozdział II

Kryteria przyznawania dofinansowania

 

§ 4.1 Z wnioskiem o dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego mogą występować nauczyciele, którzy:

1) posiadają co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego oraz nauczyciele stażyści- jeśli dyrektor placówki przewiduje możliwość i potrzebę zatrudnienia nauczyciela w kolejnych latach szkolnych ze względu na jego kwalifikacje i potrzeby szkoły,

2) podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi szkoły,

3) muszą uzupełniać kwalifikacje, które są niezbędne do zajmowania stanowiska, na którym nauczyciel jest zatrudniony lub uzyskają uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu zgodnie z potrzebami szkoły,

4) nie korzystają z innych źródeł dofinansowania.

 

2. Na wysokość dofinansowania nie ma wpływu sytuacja materialna i życiowa nauczyciela.

 

3. Decyzję o wysokości dofinansowania indywidualnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli podejmuje dyrektor danej szkoły lub placówki w porozumieniu z komisją, w skład której wchodzą:

a)przedstawiciele rady pedagogicznej,

b)przedstawiciele związków zawodowych działających w szkołach lub placówkach

/wnioski dotyczące form i wysokości dofinansowania dla dyrektorów opiniuje Burmistrz Nidzicy/

 

4. Dyrektor szkoły lub placówki jako pracodawca nauczyciela, jest zobowiązany do zawarcia  z nauczycielem dokształcającym się umowy, zawierającej klauzulę o przepracowaniu co najmniej 3 lat po zakończeniu nauki (za wyjątkiem przypadków losowych), w szkole lub placówce prowadzonej przez gminę Nidzica stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu.(pobierz)

 

5. Podział środków na dofinansowanie doskonalenia oraz wysokość przyznawanych kwot podlega roszczeniom ze strony nauczyciela/ dyrektora/jedynie w przypadku podziału środków niezgodnie z rozporządzeniem MEN lub regulaminem. Odwołanie zainteresowany składa do Burmistrza Nidzicy w terminie 14 dni od momentu doręczenia decyzji.

 

6. Wzór wniosku o dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.(pobierz)

Rozdział III

Zasady i tryb przyznania dofinansowania

§ 5. 1. Nauczyciele, którzy ubiegają się o dofinansowanie indywidualnego dokształcania składają do dyrektora szkoły wniosek z załącznikami do 28 lutego danego roku lub 30 września danego roku.

Załączniki:

1.  potwierdzenie uczestnictwa w danej formie dokształcania bądź doskonalenia wystawione przez organizatora

2.  aktualne zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt studiowania na określonym kierunku i semestrze oraz wysokość opłaty.

 

2. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.

3. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz korzystania z urlopu dziekańskiego.

4. Przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku:

- przerwania z winy nauczyciela toku określonej formy doskonalenia,

- rozwiązania umowy o pracę na prośbę nauczyciela w ciągu 3 lat od chwili ukończenia studiów.

5. Po ukończeniu  studiów uzupełniających/ kursów kwalifikacyjnych nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić dyrektorowi otrzymany dyplom.

6. Wysokość indywidualnego dofinansowania za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli może wynosić do 60% wysokości opłaty poniesionej przez nauczyciela (za semestr), ale nie więcej niż 3000 zł w ciągu roku kalendarzowego.

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 

§ 6.1 Środki na dofinansowanie zawodowe nauczycieli wyodrębnia się w budżecie organu prowadzącego w następującej wysokości:

- do 25 %- środki pozostające w dyspozycji organu prowadzącego,

- do 75 %- środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli zwiększające plany finansowe poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

2. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do wyegzekwowania zwrotu poniesionych kosztów na doskonalenie nauczyciela w przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 4.

§ 7. Dyrektor szkoły lub placówki zapoznaje radę pedagogiczną z treścią niniejszego regulaminu.


Zarządzenie Nr 490/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica (pobierz)

Zarządzenie Nr 491/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica w 2020 roku. (pobierz)

tworzenie stron webon.pl