Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Poradnik nauczyciela

Uchwała Nr VIII/97/2015 z dnia 21.05.2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. (pobierz)

UCHWAŁA NR XXXIV/470/2017 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania  (pobierz)


UCHWAŁA NR LVIII/811/2018 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
(pobierz)


UCHWAŁA NR VII/91/2019 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 
(pobierz)

UCHWAŁA NR XXIII/303/2020 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 

Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica

 

§ 1.1. Niniejszy regulamin określa rodzaje świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.

2.Środki finansowe przeznaczone w budżecie gminy na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej tworzą fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

 

§ 2. Uprawnionymi do korzystania z pomocy zdrowotnej są:

1) Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nidzica,

2) Nauczyciele emeryci, renciści oraz nauczyciele otrzymujący świadczenie kompensacyjne ze szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nidzica.


§ 3. Pomoc zdrowotna przeznaczona jest na refundację w całości lub części  poniesionych przez nauczyciela kosztów:

1)     długotrwałego korzystania ze specjalistycznej  opieki zdrowotnej, w szczególności badań i porad lekarskich,

2)     długotrwałego leczenia szpitalnego z koniecznością dalszego leczenia, zapewnienia opieki dla chorego,

3)     leczenia przewlekłej lub długotrwałej choroby zwłaszcza zakupu lekarstw, środków medycznych,

4)     zakupu sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, do korekcji.


§ 4.1.Pomoc zdrowotna udzielana jest  w formie świadczenia pieniężnego na podstawie złożonego do Burmistrza Nidzicy wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

2. Z wnioskiem  może wystąpić nauczyciel, przełożony nauczyciela, związki zawodowe lub rada pedagogiczna.

3.Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające:

1) leczenie tj. aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie  związane z ciężką lub przewlekłą chorobą, konieczność stosowania sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, leczenie specjalistyczne, konieczność zapewnienia choremu nauczycielowi dodatkowej opieki,

2) poniesione koszty korzystania z opieki zdrowotnej (faktury, rachunki za leczenie, zakup sprzętu, leków, badania specjalistyczne).


§ 5.Wnioski można składać w terminach do:

1) 15 marca,

2) 15 czerwca,

3) 15 września,

4) 15 listopada.


§ 6 Rozpatrywanie wniosków następuje raz na kwartał w terminach do:

1) 31 marca,

2) 30 czerwca,

3) 30 września,

4) 30 listopada.

§ 7. Uprawniony może skorzystać z pomocy zdrowotnej raz w roku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj. związanych z chorobą zawodową, wypadkiem przy pracy, ciężką, przewlekłą lub nieuleczalną chorobą- więcej niż raz.


§ 8.1.Wysokość pomocy zdrowotnej zależy od możliwości finansowych funduszu zdrowotnego oraz sytuacji nauczyciela.

2.Przy rozpatrywaniu wniosku Burmistrz Nidzicy bierze pod uwagę:

1) przebieg choroby i okoliczności z tym związane (konieczność stosowania specjalistycznych leków, zapewnienia dodatkowej opieki choremu, stosowania specjalnej diety),

2)wysokość kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z leczeniem,

3)wysokość dochodów brutto na członka rodziny ( przeciętny miesięczny dochód  przypadający na jednego członka rodziny  pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym ze wszystkich źródeł przychodu osiągniętych w okresie trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku).

 4) inne okoliczności wpływające na sytuację materialną.


§ 9.1. Pomoc zdrowotną przyznaje i ustala jej wysokość Burmistrz Nidzicy w drodze pisemnego zawiadomienia.

2.Odmowa przyznania pomocy zdrowotnej musi zawierać uzasadnienie.

3. Obsługą organizacyjno- techniczną Funduszu zdrowotnego zajmuje się Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy.

 

Uchwała w sprawie przyznania funduszu zdrowotnego (pobierz)

Wniosek o przyznanie funduszu zdrowotnego (pobierz)

tworzenie stron webon.pl