Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Szkoły

Nabór do szkół podstawowych 

na rok szkolny 2020/2021

 

        Zgodnie z określonymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Kryteria naboru

Zgodnie z  Prawem oświatowym kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Kryteria, o których powyżej mowa  zostały ujęte w Uchwale Nr XXII/286/2020 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nidzica, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej (pobierz)

 

Terminy naboru

  • Zarządzenie Nr 460/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 8 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica (pobierz)  

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego  można uzyskać w każdej szkole podstawowej.

    

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737)  (pobierz)
  • Rozdział 6 ustawy Prawo Oświatowe. (pobierz)
tworzenie stron webon.pl