Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Refundacja kosztów dowozu uczn.niepełn.

 Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów

 

1. Obowiązek przez gminę zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców bądź opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  został wskazany w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) (pobierz).

2. Na terenie Gminy Nidzica obowiązują szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców bądź opiekunów prawnych, które zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 960/2017 Burmistrza Nidzicy z dnia 27 września 2017 r. (pobierz)

3. Gmina  zwraca koszty przejazdu rodzicom lub prawnym opiekunom:

1) niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe z miejsca zamieszkania do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego.

2) niepełnosprawnych uczniów, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe z miejsca zamieszkania do najbliższej szkoły podstawowej,

3) uczniów z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym z miejsca zamieszkania do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. roku życia,

4) dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu głębokim spełniających roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych, organizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 3ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546,960,1245),  z miejsca zamieszkania do najbliższego ośrodka,

5) dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, z miejsca zamieszkania do ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia- w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia- w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.

4. Zwrot kosztów przejazdu uczniów wskazanych w pkt 3 następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego złożony do Burmistrza Nidzicy. (pobierz)

Do wniosku należy załączyć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia, aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych oraz aktualne zaświadczenie o objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym w placówce, spełnianiu rocznego obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki bądź zaświadczenie o udziale w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych.

5. Zwrot kosztów przejazdu uczniów wskazanych w pkt 3 następuje na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem Nidzicy  a rodzicami lub opiekunami prawnymi.

 

 

tworzenie stron webon.pl