Zasiłki losowe

Zasiłki losowe

1. Zasiłek szkolny, jedno ze świadczeń pomocy materialnej przyznawane na:

Ø  wniosek rodziców (opiekunów prawnych) albo  pełnoletniego ucznia;

Ø  wniosek dyrektora szkoły;

2. Osoby uprawnione do otrzymania zasiłku szkolnego

O zasiłek szkolny może ubiegać się uczeń spełniający łącznie poniższe warunki:

1) mieszka na terenie Gminy Nidzica,
2) znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

3.      Forma i termin załatwienia sprawy

O zasiłek można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zasiłek może być przyznawany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek przyznawany jest na wniosek (wniosek o zasiłek) (klauzula informacyjna)

Do wniosku należy dołączyć dokumenty pozwalające ustalić dochód  netto uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (pobierz)

4. Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski należy składać w Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy,

 ul. Kolejowa 5, 13- 100 Nidzica

5.      Osoby udzielające informacji

Monika Moszczyńska, Iwona Domurad  tel. (89) 625 24 57

 

Wyciąg z ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz.1481, z późn.zm.) (przejdź)

Uchwała Nr XLVI/518/2009 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nidzica  (Dz. Urz. Nr 6, poz. 186) (pobierz)

UCHWAŁA Nr XVI/282/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nidzica. (Dz. Urz. 2012, poz. 1036) (pobierz)

 

tworzenie stron webon.pl