Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne

1. Stypendium szkolne, jedno ze świadczeń pomocy materialnej przyznawane na:

Ø  wniosek rodziców (opiekunów prawnych) albo  pełnoletniego ucznia;

Ø  wniosek dyrektora szkoły

2.      Osoby uprawnione do otrzymania stypendium szkolnego

Uprawnionym do otrzymania stypendium jest  uczeń:

1)     znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem ust. 12;

2)     miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie jest nie większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt  2 ustawy o pomocy społecznej , tj. 528 zł netto,  

3)     mieszkający na terenie Gminy Nidzica;

4)     nie otrzymujący innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych

(Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym  ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów- osiemnastokrotności tej kwoty).

3.      Forma i termin załatwienia sprawy

Stypendium szkolne udzielane jest na wniosek (wniosek o stypendium) (klauzula informacyjna) rodziców, pełnoletniego ucznia  lub dyrektora szkoły złożony w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty pozwalające ustalić dochód  netto uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (pobierz)

4. Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski należy składać w Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy,

 ul. Kolejowa 5, 13- 100 Nidzica

5. Osoby udzielające informacji

Monika Moszczyńska, Iwona Domurad  tel. (89) 625 24 57

W przypadku ustania przesłanek na podstawie, których stypendium zostało przyznane (dziecko przestało uczęszczać do szkoły, dochód zaczyna przekraczać kwotę 528zł,  przeprowadzka poza teren Gminy Nidzica) rodzice ucznia mają obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym organ, który przyznał stypendium. Ponieważ należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wyciąg z ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz.1481, z późn.zm.) (przejdź)


Uchwała Nr XLVI/518/2009 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nidzica  (Dz. Urz. Nr 6, poz. 186) (pobierz)

UCHWAŁA Nr XVI/282/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nidzica. (Dz. Urz. 2012, poz. 1036) (pobierz)

tworzenie stron webon.pl