Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne

1. Stypendium szkolne, jedno ze świadczeń pomocy materialnej przyznawane na:

Ø  wniosek rodziców (opiekunów prawnych) albo  pełnoletniego ucznia;

Ø  wniosek dyrektora szkoły

2.      Osoby uprawnione do otrzymania stypendium szkolnego

Uprawnionym do otrzymania stypendium jest  uczeń spełniający łącznie poniższe warunki:

1) mieszka na terenie Gminy Nidzica,

2) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie jest nie większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt  2 ustawy o pomocy społecznej (514 zł. netto – obowiązuje do 30 września 2018r., natomiast od 1 października 2018r. obowiązuje kwota  - 528 zł netto),  

3) nie otrzymuje innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych

(Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym  ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów- osiemnastokrotności tej kwoty).

3.      Forma i termin załatwienia sprawy

Stypendium szkolne udzielane jest na wniosek (wniosek o stypendium) (klauzula informacyjna) rodziców, pełnoletniego ucznia  lub dyrektora szkoły złożony w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty pozwalające ustalić dochód  netto uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (pobierz)

4. Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski należy składać w Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy,

 ul. Kolejowa 5, 13- 100 Nidzica

5. Osoby udzielające informacji

Monika Moszczyńska, Iwona Domurad  tel. (89) 625 24 57

W przypadku ustania przesłanek na podstawie, których stypendium zostało przyznane (dziecko przestało uczęszczać do szkoły, dochód zaczyna przekraczać kwotę 514 zł. (528zł.),  przeprowadzka poza teren Gminy Nidzica) rodzice ucznia mają obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym organ, który przyznał stypendium. Ponieważ należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wyciąg z ustawy o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1457, z późn.zm.) (pobierz)


Uchwała Nr XLVI/518/2009 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nidzica  (Dz. Urz. Nr 6, poz. 186) (pobierz)

UCHWAŁA Nr XVI/282/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nidzica. (Dz. Urz. 2012, poz. 1036) (pobierz)

tworzenie stron webon.pl