Darmowy podręcznik

WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE


Podstawa prawna:

 1. Wyciąg z ustawy  z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017r. poz.2203 ); (pobierz)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 14 marca 2019 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r (Dz. U. z 2019 r, poz. 574); (pobierz)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r. (Dz. U. z 2018 r, poz. 615). (pobierz)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018r. poz. 611). (pobierz)

 

 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, uczniowie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramach planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor publicznej szkoły podstawowej, uwzględniając co najmniej trzyletni okres używania tych podręczników lub materiałów.

 

 

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 

i materiały ćwiczeniowe przysługuje uczniom:

a)     klasy I szkoły podstawowej

b)    klasy II szkoły podstawowej;

c)     klasy III szkoły podstawowej;

d)    klasy IV szkoły podstawowej;

e)     klasy V szkoły podstawowej;

f)     klasy VI szkoły podstawowej;

g)     klasy VII szkoły podstawowej;

h)    klasy VIII szkoły podstawowej oraz

i)      niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
(przysługuje uczniom uczącym się w wyżej wymienionych klasach):

§  niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim;

§  niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

§  niesłyszących;

§  słabosłyszących;

§  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

§  słabowidzących, z zastrzeżeniem art. 22ae ust. 5a pkt 2 ustawy  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 oraz z 2017 r. poz.60), zwanej dalej „ustawą”;

§  niewidomych, z zastrzeżeniem art. 22ae ust. 5a pkt 3 ustawy;

§  słabowidzących, o których mowa w art. 22 ae ust. 5a pkt 2 ustawy;

§  niewidomych, o których mowa w art. 22ae ust. 5a pkt 3 ustawy.

Kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe określa art.55 ust.5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 

Klasy I – III szkoły podstawowej

 • do wysokości 75 zł/ucznia – na podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, a także materiały edukacyjne do języka obcego nowożytnego
 • do wysokości 50 zł/ucznia – na materiały ćwiczeniowe

Klasa IV szkoły podstawowej

 • do wysokości 140 zł/ucznia  – na podręczniki lub materiały edukacyjne
 • do wysokości 25 zł/ucznia – na materiały ćwiczeniowe

Klasy V – VI szkoły podstawowej

 • do wysokości 180 zł/ucznia – na podręczniki lub materiały edukacyjne
 • do wysokości 25 zł/ucznia – na materiały ćwiczeniowe

Klasy VII – VIII szkoły podstawowej

 • do wysokości 250 zł/ucznia – na podręczniki lub materiały edukacyjne  (analogicznie jak obecnie dla ucznia gimnazjum)
 • do wysokości 25 zł/ucznia – na materiały ćwiczeniowe

 

 

 

Harmonogram udzielania dotacji w roku 2019

Szkoła podstawowa

 • klasa III - podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki lub materiały edukacyjne do języka obcego nowożytnego
 • klasy VI - podręczniki lub materiały edukacyjne
 • klasy I - VIII - materiały ćwiczeniowe

 

 W przypadku uczniów niepełnosprawnych kwoty dotacji celowej są powiększane poprzez pomnożenie ich przez wskaźniki, które określają rozporządzenia wydane przez Ministra do spraw oświaty i wychowania.

 

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 roku nastąpiły zmiany w następującym zakresie :

·      dyrektor w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zwiększenie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych na każdego ucznia danej klasy przekraczając kwoty, o których mowa w art. 55 ust.5 pkt 1 albo 3, informując jednocześnie organ prowadzący o zwiększeniu kosztu zakupu kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych,

·      koszty obsługi zadania wynoszą 1% przekazanej kwoty dotacji celowej,

·      dotacja celowa może być wykorzystana także na pokrycie kosztu drukowania
i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych lub na zakup urządzeń umożliwiających drukowanie,  powielanie tych podręczników i materiałów, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- także na zakup sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w postaci elektronicznej. 

tworzenie stron webon.pl