Szkoły i placówki niepubliczne

Wpis do Ewidencji niepublicznych szkół i placówek

 

Podstawa prawna:
Tryb postępowania reguluje Rozdział 8 Szkoły i placówki niepubliczne ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)

Art. 168 ust.1- „Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (Gminę Nidzica) obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek". 


Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

 1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
 2. określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46ust. 1 Prawa oświatowego, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy,
 3. wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:

a)      możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b)      realizację innych zadań statutowych,

c)      w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,

d)     bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno- budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej;

4.     statut szkoły lub placówki;

5.     dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;

6.     zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 Prawa oświatowego w przypadku szkoły podstawowej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej,

7.     dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej,

 

Wzór zgłoszenia o wpis do ewidencji szkól i placówek niepublicznych (pobierz)


II.                Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych, kopię dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych,
 2. dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami (umowa najmu, akt notarialny potwierdzający zakup),
 3. informację osoby prowadzącej o warunkach lokalowych zapewniających

a)      możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b)      w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,

c)      realizację innych zadań statutowych,

                                  d)     bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno- budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej;

Wzór informacji (pobierz)

4. opinie dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkole lub placówce:

a)   opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

b)  Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

c)    pozwolenie na użytkowanie budynku lub na zmianę sposobu użytkowania (w budynkach mieszkalnych)

5. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 Prawa oświatowego w przypadku szkoły podstawowej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej,

Wzór zobowiązania (pobierz)

6.w przypadku szkoły podstawowej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej  pozytywną opinię kuratora oświaty a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1 Prawa oświatowego, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia- także opinię tego ministra o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 Prawa oświatowego.

7. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia,

8. statut szkoły lub placówki (opracowany zgodnie z art. 172 ust. 2 Prawa oświatowego),

9. formularz-dane szkoły lub placówki do nadania nr REGON (SIO-RSPO)

 

Wzór formularza (pobierz)

 


III.             Termin załatwienia sprawy:

Organ ewidencyjny po analizie przedłożonej dokumentacji  dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.


IV.             Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:

 1. nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki;
 2. datę i numer wpisu do ewidencji;
 3. nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki;
 4. osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę;
 5. adres szkoły lub placówki;
 6. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci;.

V.                Zmiany w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji:

 1. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi ewidencyjnemu w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.
 2. Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji. Zaświadczenie zawiera pełne brzmienie wraz z informacją czego dotyczyła zmiana.
 3. Do zgłoszenia w sprawie zmiany wpisu do ewidencji należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt II,  których te zmiany dotyczą.
 4. Jeśli zmiana we wpisie dotyczy szkoły z uprawnieniami szkoły publicznej a obszar zmiany ma związek z procesem kształcenia (np. zmiana bazy, zmiana miejsca realizacji zajęć dydaktycznych, wprowadzenie nowego zawodu)  wymagane jest ponowne uzyskanie pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Wzór zgłoszenia zmian do wpisu do ewidencji (pobierz)


VI.             Przyczyny i tryb wykreślenia z ewidencji:

 1. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

a)      niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;

b)      prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;

c)      stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki  lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna  z przepisami Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie  rozporządzeń lub statutem, a w szkole podstawowej również w przypadku gdy nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6 Prawa oświatowego, jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust.2;

d)     dokonania wpisu z naruszeniem prawa;

e)      zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

2.  Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.


VII.          Przyczyny i tryb odmowy wpisu do ewidencji:

 1. Odmowa wpisu do ewidencji następuje gdy:

a)      zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione lub poprawione w wyznaczonym terminie,

b)      statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

2. Odmowa wpisu następuje w drodze decyzji.


VIII.       Tryb odwołania:

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji odwołanie wnosi się do Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


IX.       Likwidacja szkoły lub placówki

1.      Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, Burmistrza Nidzicy oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka.

2.      Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą.

3.      Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu


X.             Osoby udzielające informacji

Joanna Dobroń tel. kontaktowy 089 625 24 57

 

tworzenie stron webon.pl