2019-08-20 - OGŁOSZENIE WYPRAWKA SZKOLNA

 

OGŁOSZENIE

 

            Informuję, że do 6 września 2019 roku na terenie Gminy Nidzica będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów
w ramach Rządowego programu „Wyprawka Szkolna”.

Pomoc w ramach programu przysługuje uczniom z niepełnosprawnością, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do następujących szkół: liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół przysposabiających do pracy.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach, oraz materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego
i zawodowego zostanie udzielona uczniom:

1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).

Wysokość wsparcia dla uczniów wyniesie w zależności od rodzaju niepełnosprawności
od 225 zł do 445 zł.

Wnioski są dostępne w sekretariatach szkoły, do której dziecko uczęszcza. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.cuw.nidzica.pl w zakładce Poradnik interesanta - Pomoc materialna – Wyprawka szkolna.

tworzenie stron webon.pl