2019-08-06 - MEN publikuje projekty nowych rozporządzeń

Znamy już projekty rozporządzeń MEN dotyczących oceny pracy i awansu zawodowego. Zmiany są konsekwencją powrotu do poprzednio obowiązującej ścieżki awansu zawodowego (ocena dorobku zawodowego zamiast oceny pracy) i wyeliminowania obligatoryjnej okresowej oceny pracy.

Zmiany w zakresie oceny pracy mają na celu dostosowanie procedury oceny do nowej Karty Nauczyciela. Najważniejsze rozwiązania w tej procedurze zostały przedstawione poniżej.

Tabela. Najważniejsze rozwiązania w ocenie pracy

Ocena pracy

Zawiadomienie o dokonywaniu oceny pracy

W przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców, dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia nauczyciela, w formie pisemnej, o wszczęciu procedury dokonywania oceny jego pracy.

Opinie

Zasięgane przez dyrektora opinie samorządu uczniowskiego, doradcy metodycznego, innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego oraz opiekuna naukowo-dydaktycznego na temat pracy nauczyciela są sporządzane na piśmie i powinny zawierać uzasadnienie.

Kryteria oceny

Rozporządzenie nie określa już żadnych kryteriów oceny pracy. Ocena pracy nauczycieli będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o przepisy art. 6a ust. 1e Karty Nauczyciela.

Karta oceny pracy

Karta oceny pracy powinna zawierać:

 • imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko;
 • staż pracy pedagogicznej;
 • stopień awansu zawodowego;
 • wykształcenie;
 • datę dokonania ostatniej oceny pracy;
 • stwierdzenie uogólniające (ocena wyróżniająca, bardzo dobra, dobra, negatywna);
 • uzasadnienie oceny pracy;
 • datę dokonania oceny pracy;
 • podpis osoby dokonującej oceny pracy;
 • pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny pracy.

Nie przewidziano jednak wzoru karty. Oryginał karty oceny pracy dyrektor szkoły doręcza nauczycielowi, natomiast kopię karty oceny włącza się do akt osobowych nauczyciela.

Zapoznawanie z projektem oceny

Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny pracy i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.

Konsultowanie projektu oceny

Nauczyciel może również zgłosić uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy w formie pisemnej, w terminie 5 dni roboczych od dnia zapoznania go z projektem oceny.

Procedura odwoławcza

Odwołanie od oceny pracy nauczyciela składane jest za pośrednictwem dyrektora szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Dyrektor jest obowiązany przekazać odwołanie niezwłocznie (nie później niż w terminie 5 dni roboczych) do organu nadzoru pedagogicznego. Odwołanie od oceny pracy rozpatrywane jest przez zespół oceniający powoływany przez organ nadzoru pedagogicznego.

Ocena dyrektora

Oceny cząstkowe dyrektora szkoły są dokonywane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący, bądź wspólnie przez te organy. Dyrektor składa wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy do organu, który tę ocenę ustalił.

 

W przypadku projektu rozporządzenia dotyczącego awansu zawodowego, skoncentrujmy się na zmianach, jakie przewidziano w stosunku do dotychczasowego rozporządzenia.

Tabela. Zmiany w awansie zawodowym

Awans zawodowy

Zawiadomienie o dokonywaniu oceny pracy

przedstawianej przez opiekuna stażu opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu przez projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,

Opinie

przedkładanej przez nauczyciela w postępowaniu kwalifikacyjnym lub egzaminacyjnym kopii karty oceny pracy przez  kopię oceny dorobku zawodowego,

Kryteria oceny

komisji egzaminacyjnej powoływanej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przez komisję kwalifikacyjną.

Projekt:

 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z 10 lipca 2019 r.), (pobierz)
 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (z 10 lipca 2019 r.).(pobierz)
tworzenie stron webon.pl