2019-01-29 - Karta Nauczyciela 2019

 W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia ze sporym zamieszaniem legislacyjnym. W toku prac legislacyjnych nad nowelizacją Karty Nauczyciela okazało się, że ustawodawca zniesie tzw. wskaźniki oceny pracy. Co więcej przyspieszono wejście w życie zmian dotyczących okresowej oceny pracy, a także przewidziano nowe istotne rozwiązanie w zakresie awansu zawodowego.

Zmiana (podstawa prawna)

Data wejścia w życie

Objaśnienie

możliwość kontynuacji stażu po przerwie w zatrudnieniu przez nauczyciela stażystę (art. 9f ust. 2 Karty Nauczyciela)

15 grudnia 2018 r.

Nie tylko nauczycielowi kontraktowemu i mianowanemu, ale także stażyście, który w okresie trwania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, do stażu zaliczony zostanie okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli taki nauczyciel podejmie zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzyma co najmniej dobrą ocenę pracy.

nowy termin na skierowanie na badania lekarskie przed udzieleniem urlopu zdrowotnego (art. 73 ust. 10a Karty Nauczyciela)

15 grudnia 2018 r.

Dyrektor szkoły powinien, na pisemny wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, wydać skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

zmiany precyzujące w zakresie urlopu wypoczynkowego (art. 64 ust. 5b, art. 66 ust. 2 Karty Nauczyciela)

15 grudnia 2018 r.

Nawiązanie lub ustanie zatrudnienia w trakcie roku kalendarzowego wiąże się z proporcjonalnym wymiarem urlopu wypoczynkowego – także w odniesieniu do nauczycieli na stanowiskach kierowniczych (w tym nauczyciela zajmującego te stanowiska w zastępstwie przez co najmniej 10 miesięcy).

Wymiar ekwiwalentu urlopowego dla nauczycieli na stanowiskach kierowniczych nie może przekraczać 35 dni roboczych (w odniesieniu do roku kalendarzowego).

łagodniejsze wymogi uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego dla dyrektora (art. 9e ust. 1 Karty Nauczyciela)

15 grudnia 2018 r.

Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata, oraz legitymujący się co najmniej bardzo dobrą oceną pracy (a nie jak dotychczas wyróżniającą) może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

ocena pracy nauczyciela i dyrektora wyłącznie na podstawie kryteriów z rozporządzenia MEN (uchylenie art. 6a ust. 14-18)

1 stycznia 2018 r.

Uwaga na przepisy przejściowe! Na podstawie wskaźników oceny pracy (z wewnątrzszkolnych regulaminów) będą oceniani nauczyciele:

  • których ocena pracy rozpoczęła się w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
  • którzy podlegają ocenie pracy w związku ze stażem zakończonym w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Nauczyciel podlega ocenie pracy nie na podstawie wskaźników z wewnątrzszkolnego regulaminu, ale wyłącznie w oparciu o kryteria oceny ujęte w rozporządzeniu MEN z 29 maja 2018 r.

nowa metoda obliczania oceny pracy (§ 6 ust. 1-1b,  § 12 rozporządzenia MEN z 29 maja 2018 r.)

1 stycznia 2018 r.

Stosowana będzie 3-punktowa skala ocen dla każdego kryterium. Ocena pracy będzie wówczas ustalana według następującego wzoru:

[(X1 + X2 + … + Xn) : Y] x 100% = Z

gdzie:

  • Z – ustalony poziom spełniania kryteriów oceny,
  • X1 + X2 + … + Xn – liczba punktów uzyskanych za poszczególne kryteria (od 0 do 3 za każde kryterium)
  • Y – maksymalna liczba punktów do uzyskania przez nauczyciela za wszystkie kryteria

Analogicznie oceniany będzie dyrektor szkoły.

mniejsza częstotliwość okresowej oceny pracy (art. 6a ust. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela)

1 stycznia 2019 r.

Dyrektor będzie musiał realizować obowiązek okresowej oceny pracy nauczyciela, ale już nie co 3 lata, lecz co 5 lat.

Po raz pierwszy na nowych zasadach będzie trzeba ocenić nauczycieli:

  • kontraktowych i mianowanych do 31 sierpnia 2023 r., a jeśli w tym okresie nauczyciel rozpocznie staż na wyższy stopień awansu to dopiero po zakończeniu stażu,
  • dyplomowanych do 30 czerwca 2022 r.

powrót możliwości zatrudnienia nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawne w szkołach publicznych nie samorządowych oraz niepublicznych (art. 10a Karty Nauczyciela)

1 stycznia 2018 r.

W przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, powierzenie prowadzenia tych zajęć może nastąpić również na podstawie umowy cywilnoprawnej, o ile w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy.

Nauczyciel taki będzie musiał spełniać warunek niekaralności karnej (co powinien zweryfikować dyrektor, odbierając od niego informację z KRK), ale już nie dyscyplinarnej

tworzenie stron webon.pl